Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Главни документ: 
Конвенције

Општа препорука број 35 Комитета за елиминисање дискриминације жена о родно заснованом насиљу над женама, допуна Опште препоруке број 19
 

Комитет за елиминисање дискриминације жена је на свом 67. заседању усвојио Општу препоруку број 35 која представља допуну Опште препоруке број 19 (из 1992. године) као одговор на насиље над женама.

Подсећамо да је уобичајена пракса уговорних тела Уједињених нација да доношењем општих препорука унапређују одредбе међународних уговора за чији мониторинг су задужени. Ове опште препоруке се тематски односе на актуелне појаве и подразумевају примену од стране свих држава уговорница. Њихово доношење представља резултат праћења стања у појединим областима а њихова примена има за циљ како унапређење поштовања људских права и смањење дискриминације тако и решавање конкретних проблема са којима се сусрећу осетљиве друштвене групе.

Наведена општа препорука Комитета за елиминисање дискриминације жена даје земљама уговорницама даље смернице за убрзано сузбијање насиља над женама, заштиту жртава и примену свих неопходних мере како би се овај вид кршења људских права свео на најмању меру а његове последице ублажиле.

Општа препорука бр. 35 о родно-заснованом насиљу над женама, ажурирање опште препоруке бр. 19

General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19

 

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Влада је усвојила на седници одржаној 27. јула 2017. године.

Република Србија подноси овај периодични Извештај у складу са чланом 18. Конвенције и препорукама из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

Канцеларија за људска и мањинска права је координирала рад на овом документу и сачинила га у складу са смерницама Комитета за елиминисање дискриминације жена. У изради овог Извештаја учествовали су скупштински одбор за људска и мањинска права, сви релевантни републички и покрајински ресори извршне власти, Републички завод за статистику, Национална служба за запошљавање, Привредна комора Србије као и градска управа Града Београда. Такође, свој допринос су дале организације цивилног друштва: Amity, Secons, ...из Круга и Група 484.

Извештај је, у складу са Смерницама специфичним за споразум у погледу форме и садржаја периодичних извештаја које подносе државе уговорнице  и  са релевантим документима за његово разматрање, упућен Комитету за елиминисање дискриминације жена.

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Анекс 1

The Fourth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

Annex 1

 

Текст Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за младе (CEDAW for Youth)

Дана 19. децембра 2016. године UN Women, у сарадњи са UN Inter-Agency Network on Youth Development, објавили су  текст  Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за младе (CEDAW for Youth).

Наиме, ради се о верзији текста Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) која је прилагођена млађој популацији и  објашњава зашто је CEDAW важан за младе, описује њен утицај на промовисање једнакости полова и људских права жена и девојака, резимира одредбе, укључујући и посебне облике дискриминације.  Такође, описује начине на које се ова конвенција примењује као и како се прати њено спровођење у државама чланицама.

Од великог је значаја да млади познају и разумеју своја људска права као и да буду оснажени у погледу њихове заштите и унапређења. Зато је CEDAW за младе добар инструмент за све младе људе који настоје искоренити неравноправност и дискриминацију.

„Једнакост полова није услуга, већ основно људско право. Многи млади моје генерације, а посебно младе жене, не знају шта је Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена те нису информисане о томе која људска права имају. Због тога је CEDAW за младе толико важан”, изјавила је Пуџа Кана, коауторка текста. 

 

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена за младе

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) for youth

 

Извештај о примени препорука број 17. и 23. из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

У складу са Закључним запажањима Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена од 25. јула 2013. године (ЦЕДАW/Ц/СРБ/ЦО/2-3) Влада Републике Србије је усвојила Извештај о примени препорука из ставова 17. и 23. који је достављен Комитету за елиминисање дискриминације жена.

Извештај о примени препорука број 17. и 23.

Report on implementation of Rec 17 & 23

 

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена ("Службени лист СФРЈ -Међународни уговори", бр. 11/81) усвојена је на Генералној скупштини УН 18. децембра 1979. године, а ступила је на снагу 3. септембра 1981. године. Конвенција је међународноправни инструмент о људским правима легислативног карактера. Одредбама Конвенције  утврђена је равноправност мушкарца и жене у погледу свих економских, друштвених, културних, грађанских и политичких права,  одређене су мере за надзор над остваривањем равноправности мушкарца и жене у поменутим областима. Комитет за елиминацију дискриминације жена који који врши надзор над применом Конвенције.

Република Србија, као сукцесор предходних држава, чланица је Конвенције од 12. марта 2001. године, а у складу са чланом 18. Конвенције има обавезу да Комитету периодично доставља извештаје о њеној примени.     

Иницијални извештај о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период 1992-2003. године представљен је на 38. заседању  Комитета за елиминацију дискриминације жена 16. маја 2007. године у Њујорку. Комитет  је 21. маја 2007. године усвојио  Закључне коментаре у вези са  Иницијалним  извештајем о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP).

Државна делегација Републике Србије је у Женеви, 18. јула 2013.године, на 55. заседању Комитета за елиминацију дискриминације жена представила  Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период  2007-2009. године. Након предходног разматрања периодичног извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је 26. јула 2013 године усвојио је и  Закључна запажања (CEDAW/C/SRB/2-3).               

Сходно тачки 42. Закључних запажања о комбинованом Другом и трећем периодичном извештају о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Република Србија, као држава чланица, је у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја првенствено усмери пажњу на спровођење ових закључних запажања и конкретних препорука Комитета за елиминацију дискриминације жена.

Закон о ратификацији Конвеције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Закон о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију о елиминиацији свих облика дискриминације жена

 

Одговори на додатна питања Комитета за елиминацију дискриминације жена

Одговори на додатна питања Комитета за елиминацију дискриминације жена на Други И трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена:

Одговори на питања СРБ

Одговори на питања ENG

 

Закључна запажања Комитета за елиминацију дискриминације жена о комбинованом Другом и трећем периодичном извештају о примени Конвенције о  елиминисању свих  облика дискриминације жена

Државна делегација Републике Србије је представила Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период  2007-2009. године, у Женеви, 18. јула 2013.године, на 55. заседању Комитета за елиминацију дискриминације жена. Након предходног разматрања периодичног извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је  26. јула 2013. године усвојио  и  Закључна запажања (CEDAW/C/SRB/2-3).  

Република Србија, као држава чланица, је у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја првенствено усмери пажњу на спровођење конкретних препорука из наведених закључних запажања Комитета.  
 

Закључна запажања

Concluding observations

 

Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

У складу са Закључним  коментарима  у вези са  Иницијалним  извештајем о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP) од 21. маја 2007. године  Република Србија је израдила и у новембру 2010. години доставила Комитету за елиминисање свих облика дискриминације жена Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена.

Преузмите Други и трећи периодични извештај (српски)

Преузмите Други и трећи периодични извештај (english)

 

Закључни коментари у вези са Иницијалним извештајем

Комитет за  елиминисање свих облика дискриминације  жена је у оквиру  38. седнице на  775. и 776. састанку који су одржани 21. маја 2007. године усвојио  Закључне коментаре у вези са  Иницијалним  извештајем о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP).

Преузмите закључне коментаре (српски)

Преузмите закључне коментаре (english)

 

Допуна Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције

Допуна Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године садржи одговоре на питања која је Комитет поставио  непосредно пре разматрања Извештаја. Документ је усвојила Влада као саставни део Платформе за учешће делегације  Републике Србије на 38. заседању Комитета  за елиминисање дискриминације жена ради одбране Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године на 38. заседању, 16. маја 2007. године.

Преузмите допуну извештаја (српски)

Преузмите допуну извештаја (english)

 

Иницијални извештај о спровођењу Конвенције

Иницијални извештај о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992-2003. године  Република Србија је представила на 38. заседању Комитета за елиминисање дискриминације жена, 16. маја 2007. године у Њујорку.

Преузмите иницијални извештај (срспки језик)

Преузмите иницијални извештај (english)

Тип:

Сектор:

Област:

Povezane vesti: 
25 Нов 2017 13:43

- Сви заједно морамо охрабрити жене да не трпе и не прикривају насиље коме су изложене. Жене ће бити заштићене, а насилници најоштрије кажњени, и то је основни задатак целокупног друштва, изјавила је