КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.
1.      Специфичан циљ конкурса је одрживост медија на језицима националних мањина.
2.      Средства опредељена за овај конкурс износе 1.800.000,00 динара.
3.      Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.
4.      Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: За КОНКУРС (НЕ ОТВАРАТИ) или предати лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.
 
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 20.9.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ
 
 
 

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 2017. ГОДИНИ

Конкурсна комисија образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-00172/2017-27 од 6. септембра 2017. године, на својој 5. седници одржаној 17. новембра 2017. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2017. години.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката објављена је 20. новембра 2017. године на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друшвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине“.

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити, у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6.
 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

 

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
20. Нов 2017.