About the office

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; praćenje položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanja manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije. Za rad Kancelarije i svoj rad direktor Kancelarije odgovara Vladi i predsedniku Vlade. Rukovodi, organizuje, objedinjava i usmerava rad Kancelarije; raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica. Zamenik direktora pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.
 

OSNOVNI PODACI O KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Naziv organa državne uprave: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Sedište: Bulevar Mihaila Pupina broj 2, Beograd

Matični broj: 07020171

Poreski identifikacioni broj (PIB): 107683976

Veb prezentacija: www.ljudskaprava.gov.rs

Adresa elektronske pošte: kabinet@ljudskaprava.gov.rs

Kontakt Telefon: +381 11 311-4528:

Faks: 011/311-3929

Lice odgovorno za tačnost i dostupnost dr Suzana Paunović, v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja je: Mirjana Cvetković, e-mail: mirjana.cvetkovic@ljudskaprava.gov.rs

 

Uredba o kancelariji

Šematski prikaz organizacione strukture Kancelarije (srb.)

Šematski prikaz organizacione strukture Kancelarije (eng.)

 

100 dana rada Vlade - Kancelarija za ljudska i manjinska prava