Влада усвојила одговоре на додатна питања Комитета за права детета

Влада је на седници 9. новембра 2016. године усвојила Одговоре на додатна питања Комитета за права детета у вези са Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, након чега су исти достављени Комитету за права детета.

Комитету за права детета, као надзорном механизму УН који прати примену Конвенције у државама чланицама, до сада су поднета три државна извештаја.Они се oдносе, на примену саме Конвенције и њених факултативних протокола.

Делегација Србије ће у јануару наредне године у интерактивном дијалогу са Комитетом за права детета у Женеви разматрати други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета.

Држава је, током протеклих година уложила велике напоре у усклађивању националног законодавства са Конвенцијом у различитим областима остаривања права детета. Такође, донето је и низ нових закона и стратегија којима се та права унапређују у области социјалне заштите, образовања, здравствене заштите, спречавања дискриминације, решавања статусних питања деце.

У одговорима на додатна питања Комитета за права детета дате су информације о активностима Савета за права детета, мерама које држава предузима да би се забранила дискриминација деце, посебно ромске, деце са инвалидитетом, деце која су мигранти, избеглице и тражиоца азила, деце која живе у удаљеним подручјима, деце са улице. Комитет је упућен у мере које држава предузима за заштиту деце на смештају у установама и алтернативној заштити,као и о имплементацији општег и посебних протокола о заштити деце од насиља. 

Одговори на додатна питања Комитета за права детета

Answers to additional questions of the Committee on the Rights of the Child