Propisi

Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz buxeta R. Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina 2019. godina

Uredba o postupku raspodele sredstava iz buxeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine 2015 (Službeni glasnik RS, broj 32/2015)

Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine 2017 (Službeni glasnik RS, broj 78/2017)

Odluka o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje dekade uključivanja Roma

Sastav Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma (05.03.2015.)

Strategija za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji za period 2012-2014.

Inkluzija Roma: Polazna studija

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine (srb)

Seminar: Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji

Operativni zaključci jun 2013.

Operationnal conclusions june 2013.

Prvi izveštaj o implementaciji za period jun 2013. – april 2014.

Drugi izveštaj o implementaciji za period april 2014. – decembar 2014.

Second Implementation Report from April 2014. through December 2014.

Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS-operativni zaključci (jun 2015.)

Social Inclusion Seminar:Roma Issues in the Republic of Serbia-operational conclusions (june 2015.)

Operativni zaključci 2016

Operationnal conclusions 2016