Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina je prvi sveobuhvatni  regionalni međunarodni ugovor i prvi pravno obavezujući međunarodni instrument koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina. Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je 1994. godine Okvirnu konvenciju, koja je stupila na snagu 1. februara 1998. godine. Savezna skupština Savezna Republika Jugoslavije ratifikovala je 1998. godine Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 6/98). Na poziv Komiteta ministara Saveta Evrope, SR Jugoslavija je pristupila Okvirnoj konvenciji 11. maja 2001. godine i ona je za nju, u skladu sa odredbom člana 29 stav 2 tog dokumenta, stupila na snagu 1. septembra 2001. godine.

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
 

Savetodavni komitet Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina sumirao je svoja iskustva i stavove o najvažnijim pitanjima na koja su nailazili u svom nadgledanju sprovođenja Okvirne konvencije, kroz tematske komentare o specifičnim pitanjima. Do sada su usvojena četiri takva tematska komentara.

Tematski komentar br. 1 (2006)
Obrazovanje na osnovu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Tematski komentar br. 2 (2008)
Delotvorno učešće pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i u javnim poslovima

Tematski komentar br. 3 (2012)
Pravo na upotrebu jezika pripadnika nacionalnih manjina na osnovu Okvirne konvencije

Tematski komentar br. 4 (2016)
Obim primene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

 

Povezani dokumenti: 
Naslov Sektor Oblast Tip Ciklus Status
Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Nacionalne manjine Multilateralni Konvencije IV
Treći periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS Nacionalne manjine Multilateralni Konvencije III
Drugi periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS Nacionalne manjine Multilateralni Konvencije II