Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje KONKURS za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“, broj 26/2016) :

-     Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije

-     Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.

-     Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa, sa akcentom na programe prevencije nasilja nad Romkinjama i nasilja u porodici, trgovine ljudima, integracije povratnika po ugovoru o readmisiji.

Tekst konkursa

Smernice za podnosioce predloga projekta

Obrazac predloga projekta

Obrazac buxeta predloga projekta

Obrazac narativnog prikaza buxeta projekta

Izjava o partnerstvu

Biografija

Lista prihvaćenih i odbijenih predloga projekata

Odluka o prihvatanju rang liste i finansiranju izabranih projekata (1.11.2016.)
 

Obrasci:

Obrazac za završni finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Obrazac za narativni izveštaj o realizaciji projekta

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
01. Nov 2016.