UPR - Univerzalni periodični pregled

Glavni dokument: 
UPR

Univerzalni periodični pregled je novi mehanizam nadzora poštovanja ljudskih prava u zemljama članicama Ujedinjenih nacija koji je dat u manadat Savetu za ljudska prava Rezolucijom Generalne skupštine UN 60/251 od 15. marta 2006. godine.

Univerzalni periodični pregled Savet za ljudska prava ostvaruje razmatranjem tri osnovna dokumenta ( državni  izveštaj o stanju ljudskih prava, izveštaj Kancelarije visokog komesara za ljudska prava koji se zasniva na izveštajima ugovornih tela UN i informacijama specijalnih procedura UN, izveštaj Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava koji se zasniva na informacijama nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata) i  usmenim dijalogom sa državnom delegacijom. Pregled se sprovodi u okviru Radne grupe Saveta za ljudska prava.

 

Prvi ciklus

Tokom prvog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda koji je  trajao od  2008-2011. godine  razmotreno je stanje ljudskih prava u 192 države. Za svaku državu usvojen je izveštaj o stanju ljudskih prava koji sadrži sažetak svih koraka pregleda, zaključke i preporuke, kao i  obaveze koje je država dobrovoljno preuzela. Republika Srbija  je  kroz prvi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda  prošla  5. decembra 2008. godine i dobila 24 tematski grupisane preporuke od kojih je prihvatila 18.
Relevantni dokumenti vezani za Republiku Srbiju u 1. ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda, mogu se naći na:http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/RSSession3.aspx
 

Drugi ciklus

Drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda  će se odvijati u periodu od 2012-2016. godine. Republika Srbija treba da prođe kroz drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda  početkom 2013. godine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava je započela proces izrade državnog izveštaja Republike Srbije za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

Za više informacija o UPR, posetite linkove:

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.upr-info.org/

 

Odgovori RS na zaključke i preporuke iz nacrta Izveštaja radne grupe saveta za ljudska prava UN za proces UPR-a

Human Rights Council Universal Periodic Review (Second Cycle)

Novi modaliteti Univerzalnog periodičnog pregleda za drugi ciklus
 

Vlada Republike Srbije je na sednici 18. oktobra 2012. godine usvojila Zaključak o prihvatanju izveštaja Republike Srbije za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda koji je sačinjen u skladu sa stavom 5. Aneksa Rezolucije 16/21 Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Izveštaj za drugi ciklus UPR srpski

Izveštaj za drugi ciklus UPR  engleski
 

Treći ciklus

Savet za ljudska prava UN usvojio je 29. juna 2018. godine, na svom 38. zasedanju u Ženevi, izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Republiku Srbiju. 

Republika  Srbija je kroz Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) prošla 24. januara 2018. godine u Ženevi.

Naša zemlja je od 74 država članica UN dobila 190 preporuka, od kojih je delegacija Republika Srbije na licu mesta prihvatila 74, a za preostalih 116 preporuka se obavezala da će Savetu za ljudska prava UN dostaviti naknadno pisano izjašnjenje. 

Nakon održanih dodatnih konsultacija delegacija Republike Srbije  usaglasila je stavove i obrazloženja i prihvatila 101, odnosno notirala 15 preporuka. Na ovaj način Republika Srbija je, u okviru III ciklusa UPR, od ukupno 190 preporuka prihvatila 175 preporuka, a notirala 15 preporuka.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine donela Zaključak o usvajanju Odgovora Republike Srbije na preporuke država članica Ujedinjenih nacija iz Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda ( broj 337-3138/2018 od 26. 04. 2018. godine), nakon čega su Odgovori dostavljeni Savetu za ljudska prava UN.

Zaključak o usvajanju Izveštaja

Izveštaj - Treći ciklus UPR

Report - III cycle UPR

Aneks - Treći ciklus UPR

Annex - III cycle UPR

Zaključak o usvajanju odgovora na preporuke - Treći ciklus UPR

Odgovori Republike Srbije na preporuke - Treći ciklus UPR

Response - Recommendations - III cycle UPR

 

Brošura o primeni preporuka mehanizama UN za ljudska prava - iskustvo Republike Srbije

Brochure on the implementation of the recommendations of the UN human rights mechanisms-the experience of the Republic of Serbia

Tip:

Sektor:

Oblast:

Datum ažuriranja: 
11. Jul 2018.