Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja Saveta Evrope

Glavni dokument: 
Konvencije

Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja Saveta Evrope (ETS 126) je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Odredbama te konvencije utvrđena su individualna i kolektivna prava, određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT).

Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja stupila je na snagu 1. februara 1989. godine nakon sedme ratifikacije. Konvencija je novelirana 4. novembra 1993. godine (Protokol 1- ETS 151 i Protokol II – ETS 152).

Državna zajednica Srbija i Crna Gora je ratifikovala Konvenciju o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja 2003.godine („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 9/2003).

Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažljavanja Saveta Evrope

Shodno članu 1. Konvencije, ustanovljen je Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (u daljem tekstu: Komitet), koji putem poseta osobama lišenim slobode ispituje kako se prema njima postupa sa ciljem da, ukoliko je potrebno, poveća zaštitu tih osoba od mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Članom 2. Konvencije određeno je da je svaka država članica dužna da dozvoli da se, u skladu sa Konvencijom, sprovode posete osobama koje su javne vlasti lišile slobode u svakom mestu koje je u okviru njene nadležnosti.

Komitet organizuje posete mestima na kojima se nalaze lica lišena slobode da bi ocenio kako se postupa prema njima. Takva mesta su zatvori, ustanove za maloletnike, policijske stanice, centri za smeštaj pritvorenih imigranata, psihijatrijske bolnice, ustanove socijalne zaštite i slično.

Delegacije Komiteta imaju neograničen pristup ovim mestima i pravo da se bez ograničenja kreću po njima. One intervjuišu lica lišena slobode u četiri oka i komuniciraju slobodno sa svakim ko može da im pruži informacije.

Posle svake posete, Komitet dostavlja detaljan izveštaj dotičnoj državi. Izveštaj sadrži nalaze Komiteta i njegove preporuke, komentare i zahteve za informacijama. Komitet takođe zahteva detaljan odgovor na pitanja koja je pokrenuo u svom izveštaju. Ovi izveštaji i odgovori čine sastavni deo stalnog dijaloga sa dotičnim državama.

Saradnja i poverljivost

Načela saradnje i poverljivosti sadržana su u međunarodnom ugovoru kojim je uspostavljen Komitet.

Saradnja sa nacionalnim vlastima je suštinska za delovanje Komiteta, jer je cilj da se zaštite lica lišena slobode, a ne da se države osude zbog zloupotreba.

Druga osobina delovanja Komitetaje poverljivost. Nalazi Komiteta, njegovi izveštaji i odgovori vlada su, u načelu, poverljivi. Ipak, vrlo mnogo informacija o radu Komiteta je u javnom domenu.

Sistem poseta

Posete obavljaju delegacije, koje se obično sastoje od nekoliko članova Komiteta, u pratnji osoblja Sekretarijata komiteta i, po potrebi, dodatnih stručnjaka i prevodilaca.

Delegacije Komiteta obavljaju posete periodično (obično jednom svake četiri godine), a po potrebi se obavljaju i dodatne „ad hoc“ posete.

Komitet mora da obavesti dotičnu državu da namerava da obavi posetu. Nakon obaveštenja, delegacija Komiteta može u bilo kom trenutku da ode na bilo koje mesto gde se mogu nalaziti lica lišena slobode.

Od dana ratifikacije Konvencije, Komitet je obavio četiri redovne/periodične posete Republici Srbiji i to: 2004. godine, 2007. godine, 2011.godine i 2015. godine.

Zadnji put, delegacija Komiteta posetila je Republiku Srbiju u periodu od 31. maja do 7. juna 2017. godine, kada je sprovela ad hoc posetu. Glavni cilj ove posete bio je da se ispita postupanje policije prema licima lišenim slobode kao i način na koji se postupalo po pritužbama zadržanih lica na postupanje policijskih službenika, kako u pogledu displinskih mera, tako i krivičnih istraga i postupaka. Takođe je ispitano i postupanje prema licima koja su u pritvoru u istrazi (pritvorenicima) i uslovi u pritvoru, kao i materijalni uslovi u policijskim stanicama.

Izveštaj o poseti Komitet je usvojio na svojoj 94. sednici koja je održana od 6. do 10. novembra 2017. godine.

Komitet je zatražio da mu se u roku četiri meseca od dana dostavljanja Izveštaja, shodno članu 10. Konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, dostave komentari i odgovori u vezi sa istaknutim zahtevima za dostavljanje informacija, preporukama i komentarima, što su nadležni organi Republike Srbije (Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i Visoki savet sudstva) i učinili.

U skladu sa namerom Kancelarije za ljudska i manjinska prava da na što sveobuhvatniji način služi zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji, kao i sa željom da rad svih organa državnih vlasti bude transparentan, klikom na donje linkove možete izvršiti uvid i preuzeti:

Izveštaj Vladi Republike Srbije o poseti Evropskog Komiteta za sprečavanje mučenja

Report to the Government of Serbia on the visit to Serbia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture

Odgovori i komentari nadležnih vlasti Republike Srbije na izveštaj Evropskog Komiteta za sprečavanje mučenja

Response of the Government of Serbia to the Report of the European Committee for the Prevention of Torture

Izveštaj Vladi Republike Srbije o poseti Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka

Report to the Government of Serbia on the visit to Serbia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (June 2011.)

Response of the Government of Serbia to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

CPT izveštaj o poseti Republici Srbiji 2017.

CPT report about visit to Serbia 2017.

Odgovor nadležnih vlasti RS na CPT izveštaj 2017.

Response of the competent authorities of the Republic of Serbia to the CPT report 2017.

Tip:

Sektor:

Oblast: