Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Glavni dokument: 
Konvencije

VI - IX Izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 12. juna 2020. godine usvojila VI - IX Izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (ICERD).

Izradu Izveštaja koordinirala je i pripremila Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Izveštaj je izrađen  u širokom konsultativnom priocesu u okviru kojeg su učešće uzeli predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, izvršne i sudske vlasti, grada Beograda i institucija u AP Vojvodina koji su zaduženi sprovođenje Konevencije,kao i predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana. Svoje komentare na izveštaj dala je tokom procesa i Platforma organizacija za saradnju sa mehizmima UN za ljudska prava.

VI - IX Izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

VI-IX Report Of The Republic Of Serbia On The Implementation Of The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination

 

Izveštaj Republike Srbije o primeni preporuka sadržanih u stavovima 16 i 17 Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija u vezi sa II - V periodičnim izveštajem o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 6. decembra 2018. godine usvojila Izveštaj Republike Srbije o primeni preporuka sadržanih u stavovima 16 i 17 Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija u vezi sa II - V periodičnim izveštajem o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (Zaključak Vlade R. Srbije 05 br. 337-11832/2018 od 6. 12. 2018.g.).

Procesom izrade izveštaja koordinirala je Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a Izveštaj je sačinjen na osnovu priloga Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vrhovnog kasacionog suda i  Republičkog javnog tužilaštva.

Delegacija Republike Srbije predstavila je Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije  II-V periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije u Ženevi, 21. i 22. novembra 2017. godine. U skladu sa stavom 34. iz Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije (CERD/C/SR.2604), naša država je, po usvajanju od strane Vlade Izveštaj o primeni preporuka 16 i 17 (u vezi sa primenom čl. 54 a Krivičnog zakonika  i statističkim podacima o zločinima iz mržnje zbog pripadnosti rasi, kao i krivičnim presudama i oslobađajućim presudama  i pružanju pravne zaštite žrtavama) dostavila Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije.

Izveštaj Republike Srbije o primeni preporuka sadržanih u stavovima 16 i 17

Republic of Serbia Report on implementation of recommendations contained in paragraphs 16 and 17

 

Usvojena Zaključna zapažanja u vezi sa II-V periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa II-V periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD/C/SR.2604), na svom 2604. zasedanju  održanom 1. decembra 2017. godine.

Državna delegacija je predstavila izveštaj na 94. zasedanju Komiteta za ukidanje rasne diskrimanacije u Ženevi, 21. i 22.novembra 2017. godine.

Vlada Republike Srbije usvojila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije na sednici 30. decembra 2015. godine (zaključak 05 broj 337-14095/2015). Komitet za ukidanje rasne diskriminacije je izveštaj prihvatio kao II-V, imajući u vidu vremenski period od poslednjeg izveštaja.

U skladu sa stavom 34. Zaključnih zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije, Republika Srbija je dužna da u roku od godinu dana od usvajanja Zaključnih zapažanja izvesti Komitet za ukidanje rasne diskriminacije o primeni preporuke iz stava 16 - u vezi sa primenom člana 54a Krivičnog zakonika i preporuke iz stava 17 - o statističkim podacima u vezi sa zločinima iz mržnje zbog pripadnosti rasi koji se vode pred sudovima i tužilaštvima.

Zaključna zapažanja o kombinovanom drugom, trećem, četvrtom i petom periodičnom izveštaju Srbije

Concluding observations on the combined second to fifth periodic reports of Serbia

 

Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavljen Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavljen je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici 30. decembra 2015. godine, izvestila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Izradu izveštaja koordinirala je i pripremila Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a sačinjen je na snovu priloga nadležnih republičkih i pokrajinskih organa u kojima je dat prikaz i opredeljenih finansijskih sredstava izdvojenih iz buxeta Republike Srbije za primenu odredaba konvencije. Takođe, izveštaj sadrži i informacije o sprovođenju preporuka Komiteta sadržanih u Zaključnim zapažanjima, koje su usvojene posle razmatranja inicijalnog izveštaja 10. marta 2011. godine, uključujući zapašžanja Komiteta prilikom razmatranja izveštaja Republike Srbije o primeni preporuka sadržanih u stavovima 11, 15 , 19 i 22. od 30. avgusta 2013. godine. Sastavni deo izveštaja čini Zajednički odnovni dkument koji je Republika Srbija distavila 2010. godine, navodi se u saopštenju direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović. 

Izveštaj sadrži pregled zakonodavnih, sudskih, administrativnih i drugh mera koje je država preduzela radi primene odredaba konvencije i ostvarivanja pune i efektivne ravnopravnosti i zaštite od rasne diskriminacije. Izveštajem su obuhvaćeni svi aktuelni mehanizmi i mere koje je država uspostavila i sprovodi u cilju zaštite stanovništva od rasne diskriminacije.

U izveštaju je, između ostalog, konstatovano da je Vlada Republike Srbije opredeljena za izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira i mehanizama borbe protiv rasne diskriminacije.

Paunović podseća da je Srbija, po osnovu sukcesije svih prethodnih država, članica Konvencije od 2001. godine. Inicijalni izveštaj za period od 1992. do 2008. podnela Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije početkom 2011. godine.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije je međunarodno-pravni instrument o ljudskim pravima obavezujućeg karaktera koji se zasniva na principima dostojanstva i jednakosti svih ljudi. Konvencijom se države članice obavezuju da zabrane i ukinu rasnu diskriminaciju u svim njenim oblicima i da garantuju pravo svakome na jednakost pred zakonom bez razlike na rasu, boju, nacionalno ili etničko poreklo naročito u pogledu uživanja građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Izraz "rasna diskriminacija" odnosi se na svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasniva na rasi, boji, precima, nacionalnom ili etničkom poreklu i koje ima za cilj ili za rezultat da naruši ili da ugrozi priznavanje, uživanje ili vršenje, podjednakim uslovima, ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkoj, privrednoj, socijalnoj, kulturnoj ili bilo kojoj drugoj oblasti javnog života. 

Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

aneks_1.doc

aneks_2.doc

aneks_3.doc

aneks_4.doc

aneks_5.doc

Second and third periodic report on the implementation of the international convention on the elimination of all forms of racial

anex_1.doc

anex_2.doc

anex_3.doc

anex_4.doc

anex_5.doc

 

Konvencija o ukidanju rasne diskriminacije

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je jednoglasno usvojila Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 21. decembra 1965 godine a stupila je na snagu 4. januara 1969. godine u skladu sačlanom 19. Konvencije

Konvencija je stupila na snagu  4. januara 1969. godine u skladu sa članom 19. Konvencije, nakon što je ostvaren dovoljan broj ratifikacija. Do sada je Konvenciju potpisalo 145 država članica Ujedinjenih nacija.

SFR Jugoslavija je ratifikovala Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 1967. godine  (“Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 6/67). Republika Srbija je po osnovu sukcesije prethodnih država, članica Konvencije od 2001. godine. 
Konvencija pod pojmom "rasna diskriminacija" podrazumeva svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasniva na rasi, boji, precima, nacionalnom ili etničkom poreklu koji imaju za cilj ili za rezultat da naruše ili da kompromituju priznavanje, uživanje ili vršenje, pod jednakim uslovima, prava čoveka i osnovnih sloboda i političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti ili u svakoj drugoj oblasti javnog života.

Zakon o ratifikaciji konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

 

Inicijalni izveštaj

U skladu sa članom 9. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije države članice se obavezuju da Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije podnesu izveštaje o sudskim, administrativnim ili drugim merama koje donesu a koje daju dejstvo odredbama ove Konvencije.  

Inicijalni izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o ukidanju  svih oblika rasne diskriminacije koji se odnosi na period od 1992-2008. godine Komitet za ukidenje rasne diskriminacije je razmatrao na svom 2067. i 2068. sastanku 24. i 25. februara 2011. godine.

Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije se sastoji iz tri dela. U prvom delu su date informacije u vezi sa pojedinačnim članovima Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, drugi deo sadrži statističke podatke u pojedinim oblastima koje pokriva Konvencija, dok se treći deo odnosi na primenu Konvencije na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Izveštaj CERD SRB

Izveštaj CERD ENG

 

Dopuna izveštaja

Dopuna Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije za period od 1992-2008. godine sadrži odgovore na pitanja koja je Komitet postavio neposredno pre razmatranja Izveštaja.

Dokument je usvojila Vlada kao sastavni deo Platforme za učešće delegacije Republike Srbije na zasedanju Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije radi odbrane Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije za period od 1992-2008. godine.

Odgovori na dodatna pitanja SRB

Odgovori na dodatna pitanja ENG

 

Zaključne primedbe

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije je na 2086. sastanku 10. marta 2011. godine usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o ukidanju  svih oblika rasne diskriminacije koji se odnosi na period od 1992-2008. godine . U okviru tog dokumenta izloženi su pozitivni aspekti sprovođenja Konvencije, ometajući faktori i teškoće u sprovođenju Konvencije, kao i sporne tačke i preporuke Komiteta u vezi sa sprovođenjem Konvencije u Republici Srbiji.

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije je u ovom dokumentu pozvao državu da dostavi Drugi i Treći izveštaj o primeni Konvencije o ukidanju  svih oblika rasne diskriminacije do 4. januara 2014. godine.

Završne primedbe Komiteta

Concluding observations of the Committee

Tip:

Sektor:

Oblast: