Konvencija protiv torture UN

Glavni dokument: 
Konvencije

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka UN je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Odredbama te konvencije utvrđena su incividualna i kolektivna prava, određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet protiv torture Ujedinjenih Nacija koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza.

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka je usvojena i otvorena za potpisivanje, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine UN br. 39/46 od 10. decembra 1984.godine, a stupila je na snagu 26. juna 1987. godine.

SFRJ je Konvenciju ratifikovala 1991.godine ("Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori", br. 9/1991) čime je između ostalog prihvatila obavezu da Komitetu protiv torture podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutom napretku u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Konvenciji. Nakon promena oktobra 2000. godine Savezna Republika Jugoslavija je 12. marta 2001. godine dala Sukcesorsku izjavu u Ujedinjenim nacijama koja se odnosila i na ponovno pristupanje Konvenciji protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka.

Shodno članu 19. Konvencije, države ugovornice se obavezuju da Komitetu protiv torture podnose izveštaje o merama koje su usvojile radi ostvarivanja prava priznatih u toj konvenciji, kao i o napretku ostvarenom u uživanju tih prava i to u roku od godine dana, od dana stupanja na snagu Konvencije za svaku zainteresovanu državu ugovornicu ponaosob, a potom, uvek kad Komitet to zatraži. 
 

Inicijalni izveštaj

Komitet protiv torture je na 41. zasedanju 5. i 6. novembra 2008. godine razmatrao Inicijalni izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka UN za period od 1992-2003. godine.

Inicijalni izveštaj RS o primeni Konvencije protiv torture

Na sednici održanoj 21. novembra 2008.godine Komitet protiv torture je usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa primenom Inicijalnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka UN u Republici Srbiji za period 1992.-2003. godine (CAT/C/SRB/CO/1). U zaključnim primedbama Komitet za ljudska prava je zatražio da naša zemlja pruži, u roku od jedne godine, informacije kao odgovor na preporuke Komiteta sadržane u stavovima 6.(Osnovne mere zaštite), 9.(Izbegla lica), 11.(Saradnja sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše SFRJ), 12.(Druge istrage u oblasti ratnih zločina) 13(Branioci ljudskih prava), i 16.(b) (Mučenje i invaliditet) Zaključnih zapažanja.

Odgovor Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka UN pripremljen je imajući u vidu Zaključna zapažanja Komiteta protiv torture u vezi sa primenom Inicijalnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka UN za period od 1992.-2003. godine. Odgovori sadrže informacije u vezi sa stavovima 6, 9, 11, 12, 13, 16(b) Zaključnih zapažanja koje se odnose na osnovne mere zaštite od torture, položaj izbeglih lica, saradnju sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše SFRJ, druge istrage u oblasti ratnih zločina, položaj branioca ljudskih prava i pitanja u vezi sa torturom osoba sa invaliditetom koja su smeštena u institucije. Isti je sačinjen u decembru 2009.godine, Vlada Republike Srbije ga je prihvatila 28. januara 2009.godine, nakon čega je 01. februara 2010.godine dostavljen Komitetu.

Odgovori na Zaključna zapažanja Komiteta povodom razmatranja Inicijalnog izveštaja

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavestio je sve zemlje članice konvencije da je Komitet 15. maja 2007. godine usvojio novi opcioni postupak izveštavanja, kojim se utvrđuje pripremanje i usvajanje liste pitanja koja će biti upućena državama članicama pre podnošenja njihovog narednog periodičnog izveštaja. Ova procedura ima za cilj da olakša proces izveštavanja država članica, da ojača kapacitet država članica za blagovremeno i delotvorno ispunjenje obaveza, da Komitetu obezbedi usmerenije periodične izveštaje, da unapredi delotvornost sistema praćenja primene međunarodnih ugovora tako što će umanjiti potrebu da se zahtevaju dodatne informacije pre razmatranja izveštaja, kao i da omogući Komitetu da unapred planira rad koji treba ostvariti.

Na svom 44. i 45. zasedanju, Komitet je usvojio listu pitanja za Republiku Srbiju. Republika Srbija je obavestila Komitet da prihvata dostavljenu listu pitanja kao osnov za sledeći periodični izveštaj.
 

Drugi periodični izveštaj

S obzirom da je Republika Srbija prihvatila novu opcionu proceduru izveštavanja Komitetu, Drugi periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka izrađen je na osnovu dostavljene liste pitanja i Vlada Republike Srbije ga je usvojila u avgustu 2013. godine.

Drugi periodični izveštaj o primeni Konvencije protiv torture
Delegacija Republike Srbije predstavila je Drugi periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka na 54. zasedanju Komiteta protiv torture, 29. i 30. aprila 2015. godine. 

Komitet je 12. maja 2015. godine usvojio Zaključna zapažanja povodom razmatranja izveštaja (CAT/C/SRB/CO/2). Shodno stavu 23. Zaključnih zapažanja, Komitet protiv torture je zatražio od Republike Srbije da u roku od godine dana dostavi podatke o primeni preporuka koje su iznete u stavovima 9(a) i 19.

Zaključna zapažanja Komiteta povodom razmatranja Drugog periodičnog izveštaja

Odgovori o primeni preporuka iz Zaključnih zapažanja Komiteta protiv torture u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka koje su sadržane u stavovima 9 (a) i 19. pripremljeni su na osnovu priloga relevantnih državnih organa.

Odgovori na Zaključna zapažanja Komiteta povodom razmatranja Drugog periodičnog izveštaja

Konvencija
 

Treći periodični izveštaj

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. marta 2019. godine usvojila Treći periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava započela je oktobra 2018. godine aktivnosti na izradi pomenutog državnog izveštaja.

Početkom oktobra 2018. godine formirana je Radna grupa za izradu ovog izveštaja u koju su uključeni predstavnici nadležnih državnih resora. Radna grupa je 10. oktobra 2018. godine održala prvi sastanak i utvrdila metodologiju izrade Izveštaja. Nacrt izveštaja je pripremljen i poslat nadležnim resorima na mišljenje 12. februara 2019. godine. Po uspešnom okončanju ovog postupka, Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka je upućen Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka Republika Srbija treba da dostavi UN Komitetu protiv torture do 15. maja 2019. godine.

Treći periodični izveštaj RS o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka

Prilog uz Treći periodični izveštaj RS o primeni Konvencije protiv torture UN

Third periodic of the Republic of Serbia on the application of the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

ANNEX To the Third Periodic Report of the Republic of Serbia on the application of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment

 

Tip:

Sektor:

Oblast: