Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Glavni dokument: 
Konvencije

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Državna delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018), u Ženevi, 28. februara 2019. godine, na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. Nakon prethodnog  razmatranja državnog i alernativnih izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je  8. marta 2019. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/SO/4). 

Republika Srbija je, kao država članica, u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na realizaciju konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja sa posebnom pažnjom na stavove u prioritetnim preporukama o čijem sprovođenju je potrebno izvestiti Komitet do marta 2021. godine.  

Zaključna zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnom izveštajem Republike Srbije

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia

 

Opšte preporuke Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena (CEDAW)

U skladu sa članom 21 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Komitet može iznositi predloge i opšte preporuke zasnovane na periodičnim izveštajima i podacima dobijenim od država članica. Takvi predlozi i opšte preporuke biće uneti u izveštaj Komiteta, zajedno sa komentarima država članica.

Usvajanjem opštih preporuka Komtet za eliminisanje diskriminacije žena je detaljno regulisao sadržinu i strukturu izveštaja i dao instrukcije državama članicama  o tome kakve informacije, podatke i objašnjenja treba da unesu u izveštaj. Od država članica se očekuje da u svojim izveštajima uzmu u obzir sve odrednice koje se odnose na čl. 1-16. Konvencije, da imaju u vidu sve opšte preporuke Komiteta kojie se odnose na te članove, da daju objašnjenje u vezi sa eventualno stavljenim rezervama na pojedine odredbe Konvencije, da navedu razloge koji otežavaju ispunjavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije, da navedu statističke podatke razvrstane po polu i to u odnosu na svaki član Konvencije. Komitet je do sada usvojio ukupno 37 opštih preporuka.

Opšte preporuke 1-25 - tabelarni prikaz

Opšte preporuke 26-37 - tabelarni prikaz

Opšte preporuke 1-25

Opšta preporuka 26

Opšta preporuka 27

Opšta preporuka 28

Opšta preporuka 29

Opšta preporuka 30

Opšta preporuka 31

Opšta preporuka 32

Opšta preporuka 33

Opšta preporuka 34

Opšta preporuka 36

Opšta preporuka 37

 

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o  eliminisanju svih  oblika diskriminacije žena (CEDAW)

U skladu sa postojećom procedurom, na svojoj 70. sesiji, Komitet za eliminisanje diskriminacije žena je nakon preliminarnog razmatranja Četvrtog periodičnog izveštaja Republike Srbije, u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora, Zaštitnika građana i specijalizovanih agenicija Ujedinjenih nacija, usvojio Listu dodatnih pitanja (CEDAW/C/SRB/Q/4).

Lista sadrži 21 pitanje (sa potpitanjima 58) iz 15 oblasti: ustavni, zakonodavni i institucionalni okvir i definicija diskriminacije; pristup pravdi; državni mehanizmi za unapređenje položaja žena; privremene specijalne mere; stereotipi; rodno zasnovano nasilje; trgovina ljudima i eksploatacija prostitucijom; učešće u političkom i javnom životu; obrazovanje, zapošljanjavanje; zdravlje; položaj žena u ruralnim sredinama; žene izbeglice; žene iz osetljivih društvenih grupa; brak i porodični odnosi.  

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta sačinjeni su na osnovu priloga dobijenih od nadležnih državnih organa i u skladu sa smernicama Komiteta u pogledu forme i sadržaja.

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 8. novembra 2018. godine, usvojila Odgovore na dodatna piranja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim  periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminisanje dislriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem

Answers to additional questions of the committee on the elimination of discrimination against women in connection with the fourth periodical report

 

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada je usvojila na sednici održanoj 27. jula 2017. godine.

Republika Srbija podnosi ovaj periodični Izveštaj u skladu sa članom 18. Konvencije i preporukama iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je koordinirala rad na ovom dokumentu i sačinila ga u skladu sa smernicama Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena. U izradi ovog Izveštaja učestvovali su skupštinski odbor za ljudska i manjinska prava, svi relevantni republički i pokrajinski resori izvršne vlasti, Republički zavod za statistiku, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije kao i gradska uprava Grada Beograda. Takođe, svoj doprinos su dale organizacije civilnog društva: Amity, Secons, ...iz Kruga i Grupa 484.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice  i  sa relevantim dokumentima za njegovo razmatranje, upućen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Aneks 1

The Fourth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

Annex 1

Brošura "Aktivnosti Republike Srbije u primeni i praćenju preporuka Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena"

Brochure "Activities of the Republic of Serbia related to implementation and monitoring of recommendations of the Committee on the elimination of all forms of discrimination against women "
 

Opšta preporuka broj 35 Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena o rodno zasnovanom nasilju nad ženama, dopuna Opšte preporuke broj 19
 

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena je na svom 67. zasedanju usvojio Opštu preporuku broj 35 koja predstavlja dopunu Opšte preporuke broj 19 (iz 1992. godine) kao odgovor na nasilje nad ženama.

Podsećamo da je uobičajena praksa ugovornih tela Ujedinjenih nacija da donošenjem opštih preporuka unapređuju odredbe međunarodnih ugovora za čiji monitoring su zaduženi. Ove opšte preporuke se tematski odnose na aktuelne pojave i podrazumevaju primenu od strane svih država ugovornica. NJihovo donošenje predstavlja rezultat praćenja stanja u pojedinim oblastima a njihova primena ima za cilj kako unapređenje poštovanja ljudskih prava i smanjenje diskriminacije tako i rešavanje konkretnih problema sa kojima se susreću osetljive društvene grupe.

Navedena opšta preporuka Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena daje zemljama ugovornicama dalje smernice za ubrzano suzbijanje nasilja nad ženama, zaštitu žrtava i primenu svih neophodnih mere kako bi se ovaj vid kršenja ljudskih prava sveo na najmanju meru a njegove posledice ublažile.

Opšta preporuka br. 35 o rodno-zasnovanom nasilju nad ženama, ažuriranje opšte preporuke br. 19

General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19

 

Tekst Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za mlade (CEDAW for Youth)

Dana 19. decembra 2016. godine UN Women, u saradnji sa UN Inter-Agency Network on Youth Development, objavili su  tekst  Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za mlade (CEDAW for Youth).

Naime, radi se o verziji teksta Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koja je prilagođena mlađoj populaciji i  objašnjava zašto je CEDAW važan za mlade, opisuje njen uticaj na promovisanje jednakosti polova i ljudskih prava žena i devojaka, rezimira odredbe, uključujući i posebne oblike diskriminacije.  Takođe, opisuje načine na koje se ova konvencija primenjuje kao i kako se prati njeno sprovođenje u državama članicama.

Od velikog je značaja da mladi poznaju i razumeju svoja ljudska prava kao i da budu osnaženi u pogledu njihove zaštite i unapređenja. Zato je CEDAW za mlade dobar instrument za sve mlade ljude koji nastoje iskoreniti neravnopravnost i diskriminaciju.

„Jednakost polova nije usluga, već osnovno ljudsko pravo. Mnogi mladi moje generacije, a posebno mlade žene, ne znaju šta je Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena te nisu informisane o tome koja ljudska prava imaju. Zbog toga je CEDAW za mlade toliko važan”, izjavila je Puxa Kana, koautorka teksta.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za mlade

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) for youth

 

Izveštaj o primeni preporuka broj 17. i 23. iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

U skladu sa Zaključnim zapažanjima Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena od 25. jula 2013. godine (CEDAW/C/SRB/CO/2-3) Vlada Republike Srbije je usvojila Izveštaj o primeni preporuka iz stavova 17. i 23. koji je dostavljen Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

Izveštaj o primeni preporuka broj 17. i 23.

Report on implementation of Rec 17 & 23

 

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena ("Službeni list SFRJ -Međunarodni ugovori", br. 11/81) usvojena je na Generalnoj skupštini UN 18. decembra 1979. godine, a stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine. Konvencija je međunarodnopravni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Odredbama Konvencije  utvrđena je ravnopravnost muškarca i žene u pogledu svih ekonomskih, društvenih, kulturnih, građanskih i političkih prava,  određene su mere za nadzor nad ostvarivanjem ravnopravnosti muškarca i žene u pomenutim oblastima. Komitet za eliminaciju diskriminacije žena koji koji vrši nadzor nad primenom Konvencije.

Republika Srbija, kao sukcesor prethodnih država, članica je Konvencije od 12. marta 2001. godine, a u skladu sa članom 18. Konvencije ima obavezu da Komitetu periodično dostavlja izveštaje o njenoj primeni.    

Zakon o ratifikaciji Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Zakon o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena
 

Albanski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Bosanski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Bugarski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Bunjevački jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Češki jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Crnogorski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Hrvatski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Mađarski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Makedonski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Nemački jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Romski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Rumunski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Rusinski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Slovački jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Ukrajinski jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol

Vlaški jezik

Tekst konvencije

Fakultativni protokol
 

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena o kombinovanom Drugom i trećem periodičnom izveštaju o primeni Konvencije o  eliminisanju svih  oblika diskriminacije žena

Državna delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period  2007-2009. godine, u Ženevi, 18. jula 2013.godine, na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena. Nakon predhodnog razmatranja periodičnog izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je  26. jula 2013. godine usvojio  i  Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/2-3).  

Republika Srbija, kao država članica, je u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na sprovođenje konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja Komiteta.  
 

Zaključna zapažanja

Concluding observations

 

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena na Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena:

Odgovori na pitanja SRB

Odgovori na pitanja ENG

 

Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

U skladu sa Zaključnim  komentarima  u vezi sa  Inicijalnim  izveštajem o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP) od 21. maja 2007. godine  Republika Srbija je izradila i u novembru 2010. godini dostavila Komitetu za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Preuzmite Drugi i treći periodični izveštaj (srpski)

Preuzmite Drugi i treći periodični izveštaj (english)

 

Zaključni komentari u vezi sa Inicijalnim izveštajem

Komitet za  eliminisanje svih oblika diskriminacije  žena je u okviru  38. sednice na  775. i 776. sastanku koji su održani 21. maja 2007. godine usvojio  Zaključne komentare u vezi sa  Inicijalnim  izveštajem o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine (CEDAW/C/SCG/CO/1/CRP).

Preuzmite zaključne komentare (srpski)

Preuzmite zaključne komentare (english)

 

Dopuna Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije

Dopuna Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine sadrži odgovore na pitanja koja je Komitet postavio  neposredno pre razmatranja Izveštaja. Dokument je usvojila Vlada kao sastavni deo Platforme za učešće delegacije  Republike Srbije na 38. zasedanju Komiteta  za eliminisanje diskriminacije žena radi odbrane Inicijalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine na 38. zasedanju, 16. maja 2007. godine.

Preuzmite dopunu izveštaja (srpski)

Preuzmite dopunu izveštaja (english)

 

Inicijalni izveštaj o sprovođenju Konvencije

Inicijalni izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena za period od 1992-2003. godine  Republika Srbija je predstavila na 38. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, 16. maja 2007. godine u NJujorku.

Preuzmite inicijalni izveštaj (srspki jezik)

Preuzmite inicijalni izveštaj (english)

Tip:

Sektor:

Oblast: