Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Glavni dokument: 
Konvencije

COVID-19: Ko štiti osobe sa invaliditetom?

Saopštenje UN o osobama sa invaliditetom

 

Ženeva, 17. mart 2020.

Izveštaj nadležnih vlasti Republike Srbije o primeni preporuka broj 34 i broj 54 UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

U tački 70. Zaključnih zapažanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Komitet za prava osoba sa invaliditetom pozvao je državuda u roku od 12 meseci, u skladu sa članom 35. (2) Konvencije, dostavi informaciju u pisanoj formi  o  preduzetim  merama  na  sprovođenju  preporuka  Komiteta iznesenim u stavovima 34 i 54 Zaključnih zapažanja.

Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o primeni preporuka 34 i 54 na sednici 11. maja 2017. godine, nakon čega je izveštaj dostavljen Komitetu za prava osoba sa invaliditetom.

Izveštaj Srbije u vezi sa primenom preporuka 34. i 54.

Report of the Republic Serbia regarding the implementation recommendations 34 and 54

 

Zaključna zapažanja Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom sa preporukama Republici Srbiji za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u narednom izveštajnom periodu (CRPD/C/SRB/CO/1)

Na 15. zasedanju Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, 5 i 6. aprila 2016. godine u Ženevi, državna delegacija Republike Srbije je predstavila Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Nakon prethodnog razmatranja Inicijalnog izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je usvojio Zaključna zapažanja sa preporukama Republici Srbiji za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u narednom izveštajnom periodu (CRPD/C/SRB/CO/1).

Shodno tački 71. Zaključnih zapažanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Republika Srbija kao država članica, je u obavezi da u narednom periodu prvenstveno usmeri pažnju na sprovođenje ovih zaključnih zapažanja i konkretnih preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.
 

Zaključna zapažanja o inicijalnom izveštaju o Srbiji

Concluding observations on the initial report of Serbia

 

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom usvojeni su na sednici Vlade koja je održana 2. februara 2016. godine, nakon čega su odgovori upućeni Komitetu za prava osoba sa invaliditetom. 

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Responses to additional questions of the Committee

 

Usvojeni Opšti komentari na član 9 i član 12 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Nacrti Opštih komentara na članove 9 i 12 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom usvojio je u aprilu 2014. godine opšte komentare broj 1, o članu 12 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koji se odnosi na  jednako priznanje pred zakonom i poslovnu sposobnost kao i broj 2 o članu 9 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koji se odnosi na pristupačnost.

Ovi komentari trebalo bi da stranama ugovornicama, međunarodnim organizacijama, civilnom društvu, institucijama za ljudska prava, naučnim radnicima, novinarima i pojedincima pomognu u tumačenju i primeni ovih ključnih odredaba Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. 

Opšti komentar br. 1

Opšti komentar br. 2

 

Nacrti Opštih komentara na članove 9 i 12 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)

Nacrti Opštih komentara na članove 9 i 12 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD)Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom je na svojoj Desetoj sednici (2-13. septembra 2013. godine) usvojio nacrte Opštih komentara koji razrađuju normativni sadržaj prava garantovanih članovima 9 i 12 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD), a koji se odnose na pristupačnost i poslovnu sposobnost. 

Nacrti su zasad dostupni samo na engleskom jeziku.

Komitet očekuje komentare na usvojene nacrte do 31. januara naredne godine, a konačna verzija bi trebalo da bude usvojena na narednom zasedanju Komiteta u aprilu 2014. godine.

Draft General Comment on Article 9 of the Convention

Draft General comment on Article 12 of the Convention

 

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. godine.

Konvencija je otvorena za potpisivanje i ratifikaciju od 30. marta 2007. godine.

Konvencija je stupila na snagu 3. maja 2008. godine, nakon što je ostvaren dovoljan broj ratifikacija. Do sada je Konvenciju potpisalo 145 a ratifikovalo 87 država članica Ujedinjenih nacija.

Republika Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol 17. decembra 2007. godine a ratifikovala 31. jula 2009. godine (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori", br. 42/2009 od 2.06.2009. godine).

Konvencija predviđa da osobe sa invaliditetom uključuju i one koji imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili čulna oštećenja koja u interakciji sa raznim preprekama mogu ometati njihovo puno i efikasno učešće u društvu na jednakoj osnovi sa drugima.

U skladu sa motom međunarodnog invalidskog pokreta ,,Ništa o nama bez nas", Ujedinjene nacije su preporučile da se u državne delegacije koje su učestvovale u procesu izrade predloga nacrta sveobuhvatne i integralne konvencije o zaštiti i unapređivanju prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom uključe i osobe sa invaliditetom.

Cilj ove konvencije je da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama sa invaliditetom i unapredi poštovanje njihovog urođenog dostojanstva.

Osnovna načela ove Konvencije su: poštovanje urođenog dostojanstva, individualna samostalnost uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost osoba; zabrana diskriminacije; puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo; uvažavanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela ljudske raznolikosti i čovečanstva; jednake mogućnosti; dostupnost; ravnopravnost žena i muškaraca; uvažavanje razvojnih sposobnosti dece sa invaliditetom kao i poštovanje prava dece sa invaliditetom na očuvanje svog identiteta.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Pojednostavljena konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

 

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija sa opcionim protokolom, usvojena je 2006. godine i stupila na snagu 2008. godine.

Republika Srbije je Konvenciju i Opcioni protokol potvrdila 2009. godine.

U skladu sa članom 35. stav 1 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Republika Srbija se obavezala da Komitetu za prava osoba sa invaliditetom dostavlja izveštaje o merama preduzetim u cilju izvršavanja obaveza iz Konvencije, inicijalni u roku od dve godine nakon strupanja na snagu za odnosnu državu i periodične najmanje jednom svake četiri godine i kad god to Komitet zatraži.

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije je u metodološkom i sadržajnom smislu urađen u skladu sa smernicama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Republika Srbija ovim Inicijalnim izveštajem daje pregled mera koje je preduzela da bi usaglasila nacionalni zakon i politiku sa odredbama Konvencije, ostvarene rezultate kao i uočene probleme i nedostatke u pristupu sprovođenja preduzetih obaveza.

Vlada Republike Srbije je prihvatila Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom 10.maja 2012.godine.

Inicijalni izveštaj na srpskom jeziku

Initial report on the implementation of the convention on the rights of persons with disabilities

Tip:

Sektor:

Oblast: