Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Glavni dokument: 
Međunarodni paktovi

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima je usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje, ili pristupanje, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2200 A(XXI) od 16. decembra 1966. godine. Pakt je stupio na snagu 3. januara 1976. godine kada je potrebnih 35 država deponovalo instrumente o ratifikaciji ili pristupanju. Pakt je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. NJegovim odredbama utvrđena su incividualna i kolektivna prava i određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem.

SFRJ je Pakt ratifikovala u julu 1971. godine ("Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori", br. 7/71) čime se između ostalog, shodno odredbama člana 16, obavezala da nadležnom telu UN podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutim rezultatima u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Paktu. Nakon promena oktobra 2000. godine Savezna Republika Jugoslavija je 12. marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u Ujedinjenim nacijama koja se odnosila i na ponovno pristupanje Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

zakon_o_ratifikaciji_medjunarodnog_pakta_o_ekonomskim_socijalnim_i_kulturnim_pravima.doc

 

Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SRJ za period 1992-2002. godine

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je  razmotrio Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim  pravima u SRJ za period 1992-2002. godine (E/1990/5/Add.61), na 33. Zasedanju,  2-3. maja 2005. godine u Ženevi. Izveštaj sadrži informacije u vezi sa članovima 1-15 Pakta i  obuhvata period od 1992. do 2002. godine, i to stanje, probleme i teškoće u pojedinim sektorima primene Pakta, kao i mere, kako zakonodavne, tako i one u sklopu tekuće politike u pojedinim oblastima, kojima se uticalo na uočene slabosti.

izvestajsr.doc

izvestajeng.doc

 

Odgovori na pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna rpava u vezi sa Inicijalnim izveštajem SCG o primeni Međuanrodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim rpavima u SRJ za period 1992-2002. godine

Pre razmtranja Inicijalnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim  pravima u SRJ za period 1992-2002. godine Komitet je zatražio dodatne odgovore  na set postavljenih pitanja. Nakon što ih je Vlada usvojila Odgovori su u martu 2005. godine dostavljeni Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna  prava.

odgovori.doc

replies.doc

 

Zaključne primedbe Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim  pravima u SRJ za period 1992-2002. godine

Nakon razmotrenog izveštaja  Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je  13. maja 2005. godine usvojio Zaključne primedbe  u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim  pravima u SRJ za period 1992-2002. godine (E/C.12/l/Add.l08). Zaključne primedbe sadrže preporuke Republici Srbiji za  unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

zakljucnikomentari.doc

concludingcoments.pdf

 

Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Republika Srbija je  na 52. zasedanju Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava 15. maja 2014. godine u Ženevi predstavila Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

drugi_periodicni_izvestaj_o_primeni_mpeskp-konacno.pdf

drugiperidociniengleski.pdf

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međuanrodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je  nakon preliminarnog razmatranja Drugog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija pripremio listu dodatnih pitanja na koja je Republika Srbija  dostavila odgovore  početkom maja 2014. godine.

odgovori1.doc

responses_final1.doc

 

Zaključne primedbe Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava  u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je 23. maja 2013. godine u Ženevi, nakon interaktivnog dijaloga sa članovima državne delegacije usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Zaključne primedbe sadrže preporuke Republici Srbiji za unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u predstojećem periodu( E/C.12/SRB/CO/2).

e_c-12_srb_co_2_17290_e_clean1.doc

e_c-12_srb_co_2_17290_e.doc
 

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 18. aprila 2019. godine.

Izveštaj

Report

Aneks 1

Annex 1

Aneks 2

Annex 2

Tip:

Sektor:

Oblast: