Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Glavni dokument: 
Međunarodni paktovi

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima je je  međunarodni  instrument o ljudskim pravima  legislativnog karaktera. NJegovim odredbama utvrđena su incividualna i kolektivna  prava,  određene  mere  za nadzor nad njihovim poštovanjem i  osnovan Komitet za ljudska prava koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza. Pakt je usvojen i  otvoren za potpisivanje i ratifikovanje, ili pristupanje, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2200 A(XXI) od 16. decembra 1966. godine, a  stupio je na snagu 23. marta 1976. godine  kada je potrebnih 35 država deponovalo instrumente o ratifikaciji ili pristupanju.

SFRJ je ratifikovala Pakt zakonom od 30. januara 1971. godine („Službeni list SFRJ“, br. 7/1971). Uz Pakt su usvojena i dva protokola i to:  Opcioni protokol uz Međunarondi pakt o građanskim i političkim pravima  koji je stupio na snagu 23. marta 1976. godine i Drugi opcioni protokol uz Međunarondi pakt o građanskim i političkim pravima  koji je stupio na snagu 11. jula 1991. godine. Saveza Republika Jugoslavija je oba protokola ratifkovala 2001. godine (“Službeni list SRJ“- Međunarodni ugovori , br.  4/2001).

zakon_o_ratifikaciji_medjunarodnog_pakta_o_gradjanskim_i_politickim_pravima.doc

zakon_o_potvrdjivanju_fakultativnog_protokola_uz_medjunarodni_pakt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima.doc

zakon_o_potvrdjivanju_drugog_fakultativnog_protokola_uz_medjunarodni_pakt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima.doc

 

Gledišta povodom predstavke Marije i Dragana Novaković

Dana 21.oktobra 2011.godine Komitet za ljudska prava je, u skladu sa članom 5.stav 4 Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima usvojio Gledišta povodom predstavke br.1556/2007 koju su Marija i Dragana Novaković podnele protiv Republike Srbije zbog povrede člana 6. i 2. Pakta. Na osnovu iznetog činjeničnog stanja Komitet je zaključio da je u konkretnom slučaju došlo do povrede člana 2. stav 3. u vezi sa članom 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u odnosu na oštećenog,  preminulog Zorana Novakovića.

odluka_zoran_novakovic.doc

 

Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u SRJ za period od 1992-2002. godine

U skladu sa članom 40. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima države članice se obavezuju da Komitetu za ljudska prava, periodično , na razmatranje, podnose   izveštaje o zakonodavnim, sudskim , upravnim i drugim merama  koje su usvojile radi priemne odredaba Pakta, kao i o napretku ostvrenom u  određenom vremenskom periodu.

Inicijalni izveštaj Republike Srbije o o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u SRJ za period od 1992-2002. godine Komitet za  ljudska prava je  razmatrao na 81. zasedanju 19-20 jula  2004. godine u  Ženevi. Izveštaj je  u metodološkom i sadržajnom smislu urađen po uzoru na Opšte smernice Komiteta, sadrži informacije u vezi sa članovima 1-27 Pakta i  obuhvata period od 1992. do 2002. godine, i to stanje, probleme i teškoće u pojedinim sektorima primene Pakta, kao i mere, kako zakonodavne, tako i one u sklopu tekuće politike u pojedinim oblastima, kojima se uticalo na uočene slabosti

incijalni_izvestaj.doc

initial_report.pdf

 

Zaključne primedbe Komiteta za ljudska prava u vezi sa Inicijalnim izveštajem

Komitet za  ljudska prava je na  81. zasedanju 28. jula  2004. godine usvojio  Zaključne primedbe  u vezi sa   Inicijalnim izveštajem o primeni Međuanrodnog pakta o građanskim i političkim pravima u SRJ  za period od 1992-2002. godine (CCPR/CO/81/SEMO). U okviru tog dokumenta izloženi su pozitivni aspekti sprovođenja Pakta u državnoj zajednici, osnovni razlozi za zabrinutost Komiteta, kao i  predlozi i preporuke Komiteta u  vezi sa  sprovođenjem  Pakta u  Srbiji i  Crnoj Gori.

Komitet za ljudska prava je u ovom dokumentu pozvao državu da Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima dostavi na razmatranje  do 1. avgusta 2008. godine.

zakljucne_primedbe.doc

concluding_observations.doc

 

Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Drugi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima pripremljen je, u skladu sa članom  40. Pakta, prema   Smernicama Komiteta za ljudska prava za izradu periodičnih izveštaja, a imajući u vidu Opšte preprouke Komiteta za ljudska prava u vezi sa relevantnim članovima Pakta i Zaključne primedbe Komiteta za ljudska prava u vezi sa  primenom Inicijalnog  izveštaja  SCG o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u SRJ za period 1992-2002.godine. Izveštaj  prati strukturu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima  i sadrži inforamcije u vezi sa članovima 1-27. Pakta koje se odnose na pravnu regulativu i praksu  koju Republika Srbija primenjuje u ostvarivanju obaveza preuzetih pristupanjem Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima.

drugi_periodicni_izvestaj.doc

second_periodical_report.doc

 

Dopuna drugog periodičnog izveštaja

Komitet za ljudska prava je, nakon preliminarnog razmatranja Drugog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,  u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija pripremio listu dodatnih pitanja na osnovu kojih je Republika Srbija  pripremila Dopunu Drugog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima  koji je Vlada Republike Srbije usvojila u oktobru 2010. godine.

Dopuna Drugog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima  uz Izveštaj i druge relevantne informacije  predstavljale su osnovu za interaktivni dijalog delegacije Republike Srbije sa članovima Komiteta za ljudska prava  na 101. zasedanju Komiteta  u martu 2011. godine  u  NJujorku

dopuna_drugog_izvestaja.doc

supplement_to_the_second_report.doc

 

Zaključne primedbe na Drugi periodični izveštaj

Komitet  za ljudska prava je u okviru 101. zasedanja na  2796. sednici, održanoj 29. marta 2011. godine, usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (CCPR/C/SRB/CO/2).

zakljucne_primedbe_na_drugi_izvestaj.doc

concluding_observations_to_second_report.doc

 

Treći periodični izveštaj

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima koji je izrađen u skladu sa članom 40. Pakta, Vlada je usvojila 4. septembra 2015. godine. Izveštaj je dostavljen Komitetu za ljudska prava.

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_srb.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_eng.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_1_srb.docx

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_1_eng.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_2_srb.docx

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_2_eng.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_3_srb.docx

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_3_eng.doc

 

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prava čoveka UN u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Komitet za prava čoveka UN je nakon preliminarnog razmatranja Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima dostavio Republici Srbiji  listu dodatnih  pitanja. Kancelarija za ljudska i manjinska prava je koordinirala pripremu i rad na ovom dokumentu  i na osnovu priloga resornih ministarstava i institucija izradila Odgovore na dodatna pitanja Komiteta za prava čoveka u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Nakon usvajanja od strane Vlade, na sednici održanoj 15. decembra 2016. godine, Odgovori su upućeni Komitetu za prava čoveka UN i činiće osnovu dijaloga tokom predstavljanja Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima – 7. i 8. marta 2017. godine, u Ženevi, na 119. sednici Komiteta za prava čoveka UN.

odgovori_na_dodatana_pitanja_komiteta_za_prava_coveka_finalno.doc

odgovori_na_dodatana_pitanja_komiteta_za_prava_coveka_engl_finalno.doc

 

Zaključna zapažanja Komiteta za ljudska prava UN u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

 

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima razmatran je na 119. zasedanju Komiteta za ljudska prava UN, koje se održavalo u periodu od 6. do 29. marta 2017. godine, u Ženevi.

Državna delegacija Republike Srbije, koju je predvodila Suzana Paunović, v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavila je pred Komitetom za ljudska prava, 7. i 8. marta 2017. godine, Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Komitet  za ljudska prava je u okviru 119. zasedanja, na svom 3364.   sastanku, održanom 23. marta 2017. godine,  usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim  izveštajem o primeni Međunaronog pakta o građanskim i političkim pravima (CCPR/C/SRB/3). Naredni periodični izveštaj o primeni Pakta Republika Srbija treba da dostavi do 29. marta 2021. godine.

Međutim, važno je istaći da u roku od godinu dana naša država ima obavezu da izvesti Komitet za ljudska prava o sprovođenju preporuka iz Zaključnih zpažanja koje se odnose na:  Isključenost Roma (stav 15), Izbeglice i tražioce azila (stav 33) i Slobodu izražavanja (stav 39). 

 

Zaključna zapažanja na Treći periodični izveštaj

Concluding observations on the third periodic report of serbia

 

Izveštaj o primeni preporuka broj 15, 33 i 39 Komiteta za ljudska prava iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

 

Izveštaj o primeni preporuka broj 15, 33 i 39 Komiteta za ljudska prava iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Vlada je usvojila na sednici održanoj 14. juna 2018. godine.

Komitet je po razmatanju Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, na 119. zasedanju u martu 2017. godine, usvojio Zaključna zapažanja (CCPR/C/SRB/3).

Republika Srbija podnosi ovaj periodični Izveštaj u skladu sa preporukom  broj 43. iz Zaključnih zapažanja Komiteta za ljudska prava da u roku od godinu dana izvesti Komitet u vezi sa preduzetim merama u primeni preporuka datih u stavovima 15 (Isključenost Roma), 33 (Izbeglice i tražioci azila) i 39 (Sloboda izražavanja).

Izveštaj je upućen Komitetu za ljudska prava UN.
 

Izveštaj o primeni preporuka broj 15, 33 i 39

Report on the implementation of recommendations no. 15, 33 and 39

Tip:

Sektor:

Oblast:

Datum ažuriranja: 
04. Jul 2018.