Treći periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS

Treći periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS

U skladu sa članom 25 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, države članice su obavezane da podnose generalanom sekretaru Saveta Evrope punu iformaciju o zakonodavnim i drugim merama preduzetim u cilju ostvarivanja principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji, kao i periodično sve informacije od važnosti za njeno sprovođenje. Vlada Republike Srbije usvojila je 24. januara 2013. godine Treći periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je dostavljen generalnom sekretaru Saveta Evrope.

Treći periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS

Third Periodical Report of the framework convention fot the protection of national minorities
 

Treće mišljenje Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije

Savetodavni komitet je 28. novembra 2013. godine usvojio Treće mišljenje o sprovođenju Okvirne konvencije u Republici Srbiji. Zapažanja, ocene i preporuke Savetodavnog komiteta  zasnivaju se na informacijama sadržanim u Državnom izveštaju i drugim pisanim izvorima i na informacijama koje je delegacija Komiteta dobila u kontaktima sa vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u toku posete Bujanovcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu i Beogradu, u periodu od 27. do 31. maja  2013. godine.

Treće mišljenje Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije

Third opinion of the framework convention for the protection of national minorities

 

Rezolucija o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji

Savet ministara Saveta Evrope usvojio je 1. jula 2015. godine Rezoluciju CM/ResCMN(2015)8 o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji.

Rezolucija o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji (srpski)

Rezolucija o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji (engleski)

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: