Treći periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u RS

Treći periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji izradila je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u skladu sa članom 15 i Revidiranom skicom za pripremu trogodišnjih izveštaja, a na osnovu priloga republičkih i pokrajinskih organa, jedinica lokalnih samouprava, kao i drugih institucija relevantnih za primenu Povelje.

Izveštaj je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije 19. decembra 2014. godine i dostavljen Generalnom sekretaru Saveta Evrope.

Treći periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji, srpski

Treći periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji, english


Treći izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

Komitet eksperata je 4. novembra 2015. godine usvojio Treći izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, koji je predstavljen Komitetu ministara Saveta Evrope zajedno sa Komentarima Republike Srbije o Trećem izveštaju Komiteta eksperata, na osnovu kojih je Komitet ministara Saveta Evrope usvojio Preporuku CM/RecChl(2016)3 o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji 27. aprila 2016. godine.

Treći izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji (srb)

Treći izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji (eng)

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: