Prvi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u RS

U skladu sa članom 15 Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, države članice se obavezuju da generalnom sekretaru Saveta Evrope podnose izveštaj o politici koju preduzimaju, u saglasnosti sa Delom II Povelje i o merama koje su preduzete u primeni odredaba Dela III Povelje. Prvi periodični izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbije usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 14. juna 2007. godine i dostavljen Generalnom sekretaru Saveta Evrope 11. jula 2007. godine.

Prvi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji, srpski

Prvi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji, (english)


Izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

Komitet eksperata je 12. septembra 2008. godine usvojio Izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, koji je predstavljen Komitetu ministara Saveta Evrope prema članu 16 Povelje, zajedno sa Komentarima Republike Srbije o Izveštaju Komiteta eksperata o primeni Povelje u Srbiji.

Izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, (srpski)

Izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, (english)

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: