Drugi periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS

Drugi periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u RS

U skladu sa članom 25 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, države članice su obavezane da podnose generalanom sekretaru Saveta Evrope punu iformaciju o zakonodavnim i drugim merama preduzetim u cilju ostvarivanja principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji, kao i periodično sve informacije od važnosti za njeno sprovođenje. Vlada Republike Srbije usvojila je 24. januara 2008. godine Drugi periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je dostavljen generalnom sekretaru Saveta Evrope 4. marta 2008. godine.

Drugi periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji srpski


Drugo mišljenje Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije

Savetodavni komitet je 19. marta 2009. godine usvojio Drugo mišljenje o sprovođenju Okvirne konvencije u Republici Srbiji. Zapažanja, ocene i preporuke Savetodavnog komiteta  zasnivaju se na informacijama sadržanim u Državnom izveštaju i drugim pisanim izvorima i na informacijama koje je delegacija Komiteta dobila u kontaktima sa vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u toku posete Beogradu, Novom Sadu, Bujanovcu, Nišu i Novom Pazaru, u periodu od 3. do 7. novembra 2008. godine.

Drugo mišljenje Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji srp.

Rezolucija o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji


Savet ministara Saveta Evrope usvojio je 30. marta 2011. godine Rezoluciju CM/ResCMN(2011)7 o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji.

Rezolucija o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, srpski

Rezolucija o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, engleski

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: