Drugi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji

Drugi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji izradilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u skladu sa članom 15 i Revidiranom skicom za pripremu trogodišnjih izveštaja, a na osnovu priloga republičkih i pokrajinskih organa, jedinica lokalnih samouprava, kao i drugih institucija relevantnih za primenu Povelje.

Izveštaj  je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije 16. septembra 2010. godine i dostavljen Generalnom sekretaru Saveta Evrope.

Drugi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbije, srp.

Drugi periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbije, eng.


Odgovori na dodatna pitanja Komiteta eksperata u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Povelje u Srbiji

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta eksperata  u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima  u Srbiji izrađeni su u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a na osnovu priloga relevantnih republičkih i pokrajinskih organa. Odgovori su prosleđeni  31. januara 2011. godine Sekretarijatu Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta eksperata u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Evropske povelje o regionalnim i

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta eksperata u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem o primeni Evropske povelje o regionalnim i


Drugi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

Komitet eksperata je 4. maja  2011. godine usvojio  Drugi izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, koji je predstavljen Komitetu ministara Saveta Evrope prema članu 16.  Povelje, zajedno sa Komentarima Republike Srbije o Drugom izveštaju Komiteta eksperata o primeni Povelje u Srbiji.

Drugi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji(srb)

Drugi izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji(eng)

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: