IPA 2011 "Sprovođenje antidiskriminacionih politika"

Korisnik ovog projekta je Kancelarija za ljudska i manjinska prava i služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Predviđeno vreme trajanja projekta je 24 meseca (sa mogućnošću produženja).

Realizacija ovog projekta je započeta u novembru 2012. godine. 

Vrednost projekta je 2.200.000 EUR. U okviru te sume 1.900.000 EUR je predviđeno za realizaciju projektnih aktivnosti a 300.000 EUR za IT opremu.

Opšti cilj projekta je povećanje mogućnosti za sprovođenje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnosti i nediskriminacije Republici Srbiji.

Svrha projekta je osnaživanje institucionalnih kapaciteta Kancelarije za ljudska i manjinska prava i službe Poverenika za za zaštitu ravnopravnosti za efektivnije i efikasnije sprovođenje antidiskriminacionih politika u skladu sa evropskim standardima i primerima dobre prakse.

IPA 2011 projekat treba da omogući osnaživanje različitih mehanizama za efikasno sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva i obuku predstavnika relevantnih državnih institucija iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, Ministarstva rada i socijalne politike u cilju unapređenja poštovanja tolerancije, ravnopravnosti i različitosti.

REZULTAT 1:

Osnaženi kapaciteti Kancelarije za ljudska i manjinska prava za sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem antidiskriminacionih politika, za unapređenje tolerancije, ravnopravnosti i različitosti i za sprečavanje diskriminacije.

Aktivnost 1.1: Sprovođenje procene potreba za obukama Kancelarije za ljudska i manjinska prava, službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i predstavnika drugih relevantnih državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, pravosuđa, policije i organizacija civilnog društva i izrađivanje izveštaja o proceni potreba sa preporukama koje obuke je potrebno sprovesti

Aktivnost 1.2: Pripremanje, u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava uz upotrebu postojećih i dostupnih podataka, kriterijuma za identifikaciju jedinica lokalne samouprave koje će učestvovati u pilotiranju preventivnih i promotivnih mera protiv diskriminacije. Sprovođenje selekcije i izrada izveštaja o izboru jedinica lokalne samouprave.

Aktivnost 1.3: U saradnji sa izabranim jedinicama lokalne samouprave pripremanje izveštaja sa preporukama i specifikacijom preventivnih i promotivnih mera u vezi sa antidiskriminacijom, na osnovu usvojenih lokalnih akcionih planova i primera dobre prakse država članica EU, uključujući procenu troškova, najvažnije odgovorne partnere, indikatore uspeha i rokove za realizaciju svake od predloženih mera.

Aktivnost 1.4: Izrada i sprovođenje sesija i podrška pilotiranja predloženih mera u odabranim jedinicama lokalne samouprave. Pružanje podrške tokom perioda implementacije i elaboracija evaluacionog izveštaja o uspehu mera na lokalnom nivou, upoređivanje sa indikatorima predloženim u izveštaju izrađenom u okviru 1.3.  

Aktivnost 1.5: Pripremanje priručnika za obuku i organizovanje napredne obuke za zaposlene u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, uključujući obuku o standardima EU i Saveta Evrope i primerima dobre prakse u oblasti antidiskriminacije i jednakosti.

Aktivnost 1.6: U saradnji sa Pravosudnom akademijom priprema plana obuke i izrada ili revidiranje programa, u skladu sa potrebama. Podrška sprovođenju obuka jednog broja sudija, tužilaca i sudija za prekršaje. U saradnji sa Policijskom akademijom, izrada planova obuka i izrada ili revidiranje programa u skladu sa potrebama.

Aktivnost 1.7: Na osnovu procene potreba i drugim aktivnosti, organizovanje obuka za predstavnike relevantnih državnih institucija/administracije u cilju promovisanja tolerancije, ravnopravnosti i različitosti i sprečavanja diskriminacije. Obezbeđivanje odgovarajuće evaluacije rezultata obuke.

REZULTAT 2:

Osnažena institucionalna podrška žrtvama diskriminacije na nacionalnom i lokalnom nivou

Aktivnost 2.1: U saradnji sa službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti priprema izveštaja na osnovu primera dobre prakse, koji sadrže preporuke za organizaciju službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, uključujući i listu indikatora za unapređenje institucionalnih kapaciteta.

Aktivnost 2.2: Elaboracija standardizovanih procedura za efikasan rad službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, putem elaboracije odgovarajućih priručnika i smernica. Priprema programa obuke za zaposlene u službi Poverenika na osnovu procene potreba i izrada materijala.

Aktivnost 2.3: Organizovanje obuka za zaposlene u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju standardizovanih procedura, podrška u početnoj fazi sprovođenja novih procedura i elaboriranje evaluacionog izveštaja sa preporukama za unapređenje sprovođenja procedura/postupaka.

Aktivnost 2.4: Elaboracija izveštaja o procenama sa iscrpnim opisom i objašnjenjem mesta i učesnika studijske posete sličnim institucijama u državama članicama EU, organizovanje studijske posete i priprema izveštaja sa studijske posete.

Aktivnost 2.5: Izrada unapređene internet prezentacije službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koja sadrži mogućnosti za povezivanje (networking) sa organizacijama civilnog društva i razmenu informacija, podržavajući sprovođenje aktivnosti pod 2.6.

Aktivnost 2.6: Izrada mehanizma za davanje informacija organizacijama civilnog društva i povratne sprege za podršku žrtvama diskriminacije. Priprema informativnog paketa i održavanje informativnih sesija/sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva. Priprema evaluacionog izveštaja sa odgovarajućim preporukama o uključenosti organizacija civilnog društva u nadzor nad sprovođenjem Zakona o zabrani diskriminacije.

Aktivnost 2.7: Izrada, u okviru konsultativnog procesa, priručnika za obuku organizacija civilnog društva za obuke za pružanje podrške ranjivim grupama i pravne pomoći u slučajevima dskriminacije, uključujući priručnik za ToT (trening za trenere) i priručnik za obuke.Osmišljavanje i sprovođenje obuka na osnovu priručnika za ToT.

Aktivnost 2.8: Podrška organizacijama civilnog društva koje su prošle ToT da organizuju naredne obuke sa drugim organizacijama civilnog društva koje rade na lokalnom nivou. Obezbeđivanje odgovarajuće evaluacije rezultata obuke.

Aktivnost 2.9: Procena zakonodavnih i strateških potreba u oblasti borbe protiv diskriminacije u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući sprovođenje analiza zakona, analiza uporednopravnih rešenja i procenu usaglašenosti sa sekundarnim zakonodavtsvom i standardima, elaboracija preporuka za izmenu propisa, preporuka za izradu odgovarajućih politika i iniciranje debata i diskusija, što dovodi do izmene propisa i odgovarajućih usmeravanja politika i strateških pravaca. Vršenje nadzora nad sprovođenjem preporuka i elaboracija izveštaja sa preporukama za naredne korake.

REZULTAT 3:

Podignuta svest javnosti i specifičnih ciljnih grupa o ključnim aspektima antidiskriminacione politike

Aktivnost 3.1: Sprovođenje istraživanja javnog mnjenja na početku i na kraju kampanje za podizanje svesti javnosti i elaboracija analitičkog izveštaja na osnovu indikatora izrađenih u okviru projektnog plana za podizanje svesti javnosti.

Aktivnost 3.2: U saradnji sa službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava priprema plana za podizanje svesti javnosti, sa mapom koja sadrži očekivane rezultate, aktivnosti, metode, ciljne grupe, rangiranje, finansijski plan, odgovorne partnere i vremenski okvir. Plan treba da sadrži rezultate istraživanja javnog mnjenja sprovedenih na početku i na kraju sprovođenja aktivnosti.

Aktivnost 3.3: Priprema Komunikacione strategije Kancelarije za ljudska i manjinska prava i službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za promociju ljudskih i manjinskih prava i antidiskriminacionih politika.

Aktivnost 3.4: Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnosti u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u skladu sa usvojenim projektnim planom. Elaboriranje izveštaja o efikasnosti kampanje na osnovu rezultata istraživanja javnog mnjenja i relevantnih indikatora.

Aktivnost 3.5: Osmišljavanje i sprovođenje obuka za predstavnike medija o antidiskriminacionim politikama i etičkom izveštavanju.

Publikacija "Indikatori ljudskih prava: Vodič za merenje i primenu"

Tip:

Sektor:

Oblast: