Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2017. godinu

​ Kancelarija za ljudska i manjinska prava, na osnovu člana 35. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 75/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014),  Zakona o buxetu Republike Srbije za 2017. godinu (“Službeni glasnik RS” br. 99/2016) i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/2015) raspisuje K O N K U R S za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja  u Republici Srbiji za 2017. godinu

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“,broj 26/2016) :

  • Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije
  • Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.
  • Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.

Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 03.04.2017. godine Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE KONKURSA ZA PROJEKTE UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA POLOŽAJA I STATUSA ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

KONKURS JE OTVOREN OD 17.03.2017. DO 03. 04. 2017. GODINE

Tekst konkursa

Smernice za podnosioce predloga projekta

Obrazac predloga projekta

Obrazac tabelarnog prikaza buxeta

Obrazac narativnog prikaza buxeta

Izjava o partnerstvu

Biografija

Lista prihvaćenih i odbijenih predloga projekata (objavljeno 11.05.2017.)

Odluka o prihvatanju rang liste i finansiranju izabranih projekata (objavljeno 18.05.2017.)

Obaveštenje
 

Obrasci

Obrazac za završni finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Obrazac za narativni izveštaj o realizaciji projekta

 

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
18. Maj 2017.