Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom pravde, upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija.

UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera, usvojena i otvorena za potpisivanje, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine UN br. 39/46 od 10. decembra 1984. godine, a stupila je na snagu 26. juna 1987. godine. Naša zemlja je Konvenciju ratifikovala 1991. godine. Odredbama te Konvencije utvrđena su individualna i kolektivna prava, određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet protiv torture Ujedinjenih Nacija, kao telo nezavisnih eksperata država ugovornica koje prati ostvarivanje prava predviđenih Konvencijom i nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza.

U skladu sa članom 17. UN Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka, članovi Komiteta, trebalo bi da imaju visok moralni autoritet i priznatu stručnost i iskustvo u oblasti ljudskih prava, posebno u oblastima povezanim sa pitanjima koje pokriva Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka. Funkciju treba da obavljaju u ličnom svojstvu, da budu nezavisni i nepristrasni. Pored navedenih kriterijuma, članovi treba da budu dostupni Komitetu radi efikasnog obavljanja svojih dužnosti, da dobro poznaju najmanje jedan Radni jezik Komiteta (engleski, francuski ili španski), a poželjno je poznavanje još jednog od zvaničnog jezika Ujedinjenih nacija. Potrebno je da kandidati imaju državljanstvo Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je od 18. maja do 30. maja 2017. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

sa napomenom: „Prijava za kandidaturu za članstvo za članstvo u Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija - ne otvarati“

Tekst javnog poziva

Odluka o upućivanju javnog poziva nezavisnim ekspertima

Rang lista kandidata (objavljeno 7.6.2017.)

Odluka o izboru kandidata (objavljeno 13.6.2017.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
13. Jun 2017.