KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.
1.      Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.
2.      Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.800.000,00 dinara.
3.      Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.
4.      Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS (NE OTVARATI) ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.
 
KONKURS JE OTVOREN OD 20.9.2017. DO 20.10.2017. GODINE
 
 
 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI INFORMISANJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA U 2017. GODINI

Konkursna komisija obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00172/2017-27 od 6. septembra 2017. godine, na svojoj 5. sednici održanoj 17. novembra 2017. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2017. godini.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata objavljena je 20. novembra 2017. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim drušvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine“.

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6.
 

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

 

Doneta odluka o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za finasiranje programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je 30. novembra 2017. godine Odluku o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za finasiranje programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini. Odluka je doneta na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata koju je 16. novembra 2017. godine utvrdila Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine.

Sredstva će se dodeliti za 25 prijavljenih programa i projekata u iznosu od 1. 800.000 dinara za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina kao prioritetne oblasti  finansiranja po predlogu Saveta za nacionalne manjine.

Na konkursu je podneto ukupno 60 prijava, od kojih devet nije ispunjavalo zadate formalne uslove, a na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata nije bilo izjavljenih prigovora. Ovim je nakon 15 godina od kada je fond uspostavljen započet postupak  dodele sredstava.

Odluka o raspodeli sredstava

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
04. Dec 2017.