Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14), člana 8. Zakona o buxetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini broj: 401-00-00291/2018-27 od 29. marta 2018. godine, raspisuje Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini.

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 21.800.000,00 dinara i obezbeđena su Zakonom o buxetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Konkurs je otvoren od 7. maja do 5. juna 2018. godine.
 

 

6. avgust 2018. godine

Konkursna komisija, obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini, na sednici koja je održana 2. avgusta 2018. godine utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini“.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 21.800.000 dinara.

Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

 

3. septembar 2018. godine

Obaveštavamo vas da je, ministar državne uprave i lokalne samouprave, doneo Odluku o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini. 

Odluku o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine (3.9.2018.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
03. Sep 2018.