Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

U skladu sa članom 25 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, države članice su obavezane da podnose generalnom sekretaru Saveta Evrope punu informaciju o zakonodavnim i drugim merama preduzetim u cilju ostvarivanja principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji, kao i periodično sve informacije od važnosti za njeno sprovođenje.
Vlada Republike Srbije usvojila je
14. septembra 2018. godine Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je dostavljen generalnom sekretaru Saveta Evrope 18. septembra 2018. godine.
 

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: