Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

U skladu sa članom 25 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, države članice su obavezane da podnose generalnom sekretaru Saveta Evrope punu informaciju o zakonodavnim i drugim merama preduzetim u cilju ostvarivanja principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji, kao i periodično sve informacije od važnosti za njeno sprovođenje.
Vlada Republike Srbije usvojila je
14. septembra 2018. godine Četvrti periodični izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je dostavljen generalnom sekretaru Saveta Evrope 18. septembra 2018. godine.
 
 

Četvrto mišljenje Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije

 
Savetodavni komitet Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina usvojio je Četvrto mišljenje o sprovođenju Okvirne konvencije u  Republici Srbije 26. juna 2019. godine. Nalazi Savetodavnog komiteta se zasnivaju na informacijama sadržanim u četvrtom državnom izveštaju, drugim pisanim izvorima i informacijama koje je Savetodavni komitet dobio od vladinih i nevladinih izvora tokom posete Bujanovcu, Nišu, Petrovcu na Mlavi, Kostolcu, Novom Sadu i Beogradu od 18. do 22. marta 2019. godine.
 
 

Komentari Republike Srbije o Četvrtom mišljenju Savetodavnog komiteta

 
Vlada Republike Srbije usvojila je 31. oktobra 2019. godine Komentare o Četvrtom mišljenju Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije u Srbiji, koje je izradila Kancelarija za ljudska i manjinska prava u konsultacijima sa resornim organima.
 

Komentari Republike Srbije o Četvrtom mišljenju Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije

Comments of the Republic of Serbia on the Fourth opinion of the advisory Committee

 

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: