Direktor

Suzana PAUNOVIĆ - osnovne studije završila je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2000. godine. U oblasti socijalne zaštite radila je od 1995. godine, a u Ministarstvu rada i socijalne politike od 1997. godine. U Vladinoj Kancelariji za ljudska i manjinska prava radi od 2012. godine, a na njenom čelu Paunović je od 2013. godine.

Paunović je svoju karijeru započela 1995. godine u tadašnjem Osnovnom sudu u Kosjeriću. U Ministarstvu rada i socijalne politike radila je od 1996. do 2012. godine. U tom ministarstvu rukovodila je organizacionim jedinicama koje obavljaju poslove u oblasti porodično-pravne zaštite (usvojenje, hraniteljstvo), kao i socijalne zaštite (inspekcijski nadzor u oblasti socijalne zaštite). Od 2001. godine aktivno je učestvovala u osmišljavanju i sprovođenju reformi sistema socijalne zaštite.

Od 2009. do 2012. godine bila je na mestu pomoćnika ministra rada i socijalne politike. U to vreme, nakon 20 godina primene starog, donet je novi Zakon o socijalnoj zaštiti. Javna rasprava koja je održana povodom ovog zakonskog teksta predstavlja primer dobre prakse za državnu upravu, i taj način javne debate o zakonskom tekstu našao je široku primenu.

Tokom 2011. godine postavljeni su temelji procesa deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite, otvorene su prve male domske zajednice, kao novi vid zbrinjavanja dece, otvoreni su prvi centri za porodični smeštaj u Srbiji, postavljeni temelji Komore socijalne zaštite, osnovana Služba za zaštitu od trgovine ljudima, podržane brojne usluge socijalne zaštite u lokalnim zajednicama itd.

Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije 2012. godine dodelilo joj prvu Republičku nagradu za doprinos socijalnoj zaštiti Srbije.

Suzana Paunović predsednik je Saveta Vlade za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsednik Saveta Vlade za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine, član Saveta Vlade za prava deteta, član Koordinacionog tela Vlade za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. godine, Član Saveta Vlade za nacionalne manjine, član Političkog saveta Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije SB UN 1235 - Žene, Mir, Bezbednost. Paunović je obavljala poslove predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom, predsednika srpskog dela međuvladine Mešovite komisije sa Rumunima, a član je i Saveta Vlade Republike Srbije za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma.

Suzana Paunović je bila šef delegacije Republike Srbije za predstavljanje Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) pred Komitetom za eliminisanje diskriminacije žena UN. Predvodila je delegacije Republike Srbije za predstavljanje izveštaja Republike Srbije u okviru Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda pred Savetom za ljudska prava UN.

Paunović je bila šef delegacije Republike Srbije za predstavljanje Drugog do petog periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije pred Komitetom za ukidanje svih oblika rasne diskriminacije UN. Predvodila je delegaciju Republike Srbije za predstavljanje Trećeg izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, pred Komitetom za ljudska prava UN. Suzana Paunović je bila šef delegacije Republike Srbije za predstavljanje Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta pred Komitetom za prava deteta UN, a delegaciju Republike Srbije predvodila je i na predstavljanju Inicijalnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom pred Komitetom za prava osoba sa invaliditetom UN.

U više državnih delegacija za izradu i predstavljanje državnih izveštaja bila je član. Član državne delegacije Republike Srbije za predstavljanje Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Član državne delegacije za predstavljanje izveštaja Republike Srbije u Drugom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda. Član državne delegacije za predstavljanje Inicijalnog izveštaja Republike Srbije u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda Ženeva, Savet za ljudska prava UN. Član državne delegacije za predstavljanje primene Opcionog protokola o učešću dece u oružanim sukobima i Opcionog protokola o dečijoj prostituciji, pornografiji i eksploataciji.

Suzana Paunović predsedava Upravnim odborom regionalnog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa „Horizontal Facility for Western Balkan and Turkey; predsedavala je Upravnim odborom projekta Saveta Evrope „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji”; Upravnim odborom tvining projekta „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ IPA 2013; Upravnim odborom projekta ''Ovde smo zajedno - Evropska podrška za inkluziju Roma'' IPA 2012. Učestvuje u brojnim projektnim inicijativama usmerenim na unapređenje i zaštitu najosetljivijih društvenih grupa u Srbiji.

Paunović je koautor Programa obuke „Obuka pravnika u CSR“, koautor Programa obuke „Prevencija institucionalnog smeštaja dece i mladih“, jedan od autora dokumenta „Polazni okviri nacionalne strategije protiv nasilja“, jedan od autora dokumenta „Posebni protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u institucijama socijalne zaštite“ i „Vodiča za primenu Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u institucijama socijalne zaštite.

Suzana Paunović je koordiirala izradom Zakona o socijalnoj zaštiti, a učestvovala je u radu radnih grupa za izradu Porodičnog zakona, Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o zaštitniku prava deteta i brojnih drugih zakonskih, podzakonksih i strateških dokumenata.

Učestvovala kao izlagač na brojnim nacionalnim i međunarodnim skupovima; predavač na brojnim seminarima stručnog usavršavanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

Rođena je 7. oktobra 1969. godine u Užicu.