Organizaciona struktura

Organizaciona struktura 2019.

Šematski prikaz organizacione strukture (srb)

Šematski prikaz organizacione strukture (eng)

 

______________________________________________________________________

Organizaciona struktura 2013.

Šematski prikaz organizacione strukture (srb)

Šematski prikaz organizacione strukture Kancelarije (eng.)

 

Sektor za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte

 U Sektoru za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte obavljaju se  kadrovski,  finansijsko materijalni,  administrativno-tehnički poslovi kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica, učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti ljudskih i manjinskih prava  i drugi poslovi iz delokruga Sektora. 

    U Sektoru za opšte poslove,  međunarodnu saradnju i projekte obrazovane su uže unutrašnje jedinice:
    1) Odsek za opšte poslove i međunarodnu saradnju
    2) Grupa za ekonomsko-finansijske poslove
    3) Grupa za pripremu projekata finansiranih iz fondova EU i
    4) Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU

     U Odseku za opšte poslove i međunarodnu saradnju obavljaju se  poslovi  koji se odnose na selekciju, regrutovanje i prijem novih kadrova, izradu opšteg akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji, koordinaciju izrade godišnjeg programa rada Kancelarije, godišnjeg izveštaja o radu Kancelarije i godišnjeg operativnog plana Kancelarije, izradu opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika  iz oblasti radnih odnosa, vođenje odgovarajućih evidencija o državnim službenicima i nameštenicima u Kancelariji, upravljanje bazom podataka iz oblasti upravljanja kadrovima, poslovi vezani za postupak ocenjivanja državni službenika, statistički poslovi iz oblasti radnih odnosa, poslovi u vezi sprovođenja postupka odgovornosti državnih službenika i nameštenika, razvoj kadrova, praćenja i primenu propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj i unapređenje kadrova, razvoja organizacione strukture, komunikacije i kvaliteta rada u Kancelariji, preduzimanje mera da državni službenici budu  aktivno uključeni u reformu državne uprave u cilju koordinacije različitih aktivnosti i obezbeđivanja jedinstvenog pristupa reformi državne uprave,  poslove vezane za radne sporove, izradu Plana javnih nabavki i sprovođenje postupka javnih nabavki; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti ljudskih i manjinskih prava; obavljanje poslova iz oblasti ljudskih i manjinskih prava u vezi sa punopravnim članstvom u Evropskoj Uniji i poslove vezane za Evropske integracije i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

    U Grupi za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se poslovi pripreme i izrade predloga priloga za Mamorandum o buxetu, predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o buxetu, operativnih finansijskih planova i završnog računa Kancelarije, praćenje realizacije buxeta po ekonomskim klasifikacijama iz nadležnosti Kancelarije, i izrada periodičnih i godišnjeg izveštaja o realizaciji buxeta i finansijskog plana iz nadležnosti Kancelarije, druge ekonomsko-finansijske poslove kojima se obezbeđuje izvršavanje poslova iz delokruga Kancelarije (obrada podataka za isplatu plata, drugih primanja i nakanada zaposlenih, nabavka osnovnih srestava, opreme i kancelarijskog materijala, službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu, knjigovodstvena evidencija i dr), upravljanje državnom imovinom za koju je direktno odgovorna Kancelarija kao direktni korisnik, vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom Trezora i sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja o radu Grupe, i druge poslove iz delokruga Grupe.

    U Grupi za pripremu projekata finansiranih iz fondova EU obavljaju se poslovi koji se odnose na: identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU vezanih za ljudska i manjinska prava; predlaganje projekata u skladu sa procedurom utvrđenom od strane Nacionalnog IPA koordinatora; usklađivanje predloga projekata sa tehničkim zahtevima; pripremu relevantne projektne dokumentacije i  druge poslove iz delokruga Grupe.

    U Grupi za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU obavljaju se poslovi  koji se odnose na: organizaciju i nadziranje sprovođenja projekata koji su odobreni za finansiranje iz fondova EU; pripremu  relevantne tenderske dokumentacije; izrađivanje i podnošenje izveštaja o sprovođenju, vođenje dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; prikupljanje i pružanje informacija o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU i  druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Sektor za ljudska prava

U Sektoru za unapređenje i zaštitu ljudskih prava obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; izrada i predstavljanje pred ugovornim telima UN periodičnih izveštaja o sprovođenju osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima; pripremanje odgovora na pojedinačne predstavke  protiv države koje su podnete ugovornim telima UN čiju je nadležnost prihvatila Republika Srbija; izrada izveštaja za specijalne procedure UN ;praćenje primene propisa i preporuka i saradnja sa telima Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednosti saradnju, Evropske Unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija čiji je Republika Srbija član; priprema predloga preporuka mera organima javne vlasti i drugim licima za unapređenje i zaštitu ljudskih prava;praćenje mera antidiskriminacione politike; implementacija stretegija iz oblasti ljudskih prava i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Kancelarije.

U Sektoru za unapređenje i zaštitu ljudskih prava obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
    1) Odsek za praćenje primene međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima,
    2) Grupa za antidiskriminacionu politiku  

    U Odseku za praćenje primene međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima,obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje primene međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima; izradu periodičnih državnih izveštaja o sprovođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodne konvencije o ukidanju rasne diskriminacije, Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Konvencije o pravima deteta, Konvencije protiv torture i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka i drugih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima; izradu državnog izveštaja za Univerzalni periodični pregled Saveta za ljudska prava UN; izradu izveštaja za specijalne procedure UN; pripremanje odgovora na pojedinačne predstavke protiv države koje su podnete ugovornim telima UN čiju je nadležnost prihvatila Republika Srbija; praćenje primene propisa i preporuka i saradnju sa telima Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednosti saradnju, Evropske Unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija čiji je Republika Srbija član; pripremu predloga preporuka mera organima javne vlasti i drugim licima za zaštitu i unapređenje ljudskih prava; saradnju sa Evropskim komitetom za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka; izradu analiza, informacija i izveštaja iz delokruga Odseka i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

    U Grupi za antidiskriminacionu politiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje primene mera antidiskriminacione politike; ostvarivanje saradnje sa nadležnim ministarstvima, drugim državnim organima i predstavnicima civilnog društva u ovoj oblasti; praćenje mera koji drugi organi preduzimaju radi sprečavanja diskriminacije; kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 

Sektor za nacionalne manjine

U Sektoru za nacionalne manjine obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje sprovođenja međunarodnih ugovora u oblasti manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; izradu izveštaja o sprovođenju međunarodnih ugovora u oblasti manjinskih prava; pripremu sednica međuvladinih mešovitih tela za nacionalne manjine i koordinaciju rada delegacija Republike Srbije u tim telima; ostvarivanje prava nacionalnih manjina na uspostavljanje i održavanje prekogranične saradnje; organizovanje sednica Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine; praćenje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti kulture, javnog informisanja, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina i u drugim oblastima od značaja za nacionalne manjine; ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i predstavnicima civilnog društva u vezi sa unapređenjem položaja nacionalnih manjina, posebno Roma; sprovođenje i praćenje Dekade inkluzije Roma 2005-2015; implementaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma i pratećeg Akcionog plana; pružanje pomoći ugroženim migrantskim kategorijama stanovništva, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

    U Sektoru za nacionalne manjine, obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
    1) Odsek za unapređenje prava nacionalnih manjina,
    2) Grupa za unapređenje položaja Roma i pružanje pomoći migrantima. 

    U Odseku za unapređenje prava nacionalnih manjina obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje sprovođenja međunarodnih ugovora u oblasti manjinskih prava;praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; pripremu državnih izveštaja o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima; pripremu komentara na mišljenja i izveštaje Savetodavnog komiteta i Komiteta eksperata i organizaciju njihovih poseta Republici Srbiji; pripremu sednica međuvladinih mešovitih tela za nacionalne manjine i koordinaciju rada delegacija Republike Srbije u tim telima; ostvarivanje prava nacionalnih manjina na uspostavljanje i održavanje prekogranične saradnje; organizovanje sednica Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine; izradu analiza i informacija u vezi sa ostvarivanjem prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, javnog informisanja, službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina i u drugim oblastima od značaja za nacionalne manjinei drugi poslovi iz delokruga Odseka.

    U Grupi  za unapređenje položaja Roma i pružanje pomoći migrantima  obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i saradnju sa resornim ministarstvima u cilju iniciranja, izrade i realizovanja operativnih mera za implementaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma i pratećeg Akcionog plana; saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u cilju sprovođenja lokalnih akcionih planova i unapređenja položaja Roma u lokalnoj samoupravi; sprovođenje i praćenje Dekade inkluzije Roma 2005-2015; pružanje pomoći ugroženim migrantskim kategorijama stanovništva i drugi poslovi iz delokruga Grupe.