Pres

12 Maj 2013 11:08

Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, su se, na sednici od 13.februara, koja je održana u formi okruglog stola, upoznali sa tokom rasprave o Izveštaju Republike Srbije pred Savetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija i dobij

12 Maj 2013 11:06

Za utorak 19.2.2013. godine zakazan je sastanak međuministarske Radne grupe o Strategiji za borbu protiv diskriminacije. Radnu grupu čine predstavnici relevantnih ministarstava, Vladine Kanacelarije za saradnju sa civilnim društvom, Tima za socijalno

12 Maj 2013 10:36

Danas je u Beogradu otpočeo dvodnevni semninar, u okviru projekta "Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta", u organizaciji  Saveta Evrope i Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Prisutnima na semina

12 Maj 2013 10:23

U skladu sa članom 25. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina,  Generalnom sekretaru Saveta Evrope dostavljen je Treći periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koji je Vlada usvoji

12 Maj 2013 10:16

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović prisustvovala je prezentaciji Analize efikasnosti lokalnih mahanizama za uključivanje roma i romkinja, koju je oragnizovao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Ispred Centra

12 Maj 2013 10:08

Kancelarija za ljudska i manjinska prava koordinira izradu Akcionog plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma, za period 2012-2014 godine. Nacrt Akcionog plana je izrađen u proteklih nekoliko meseci, a polazne osnove za izradu Akciono

12 Maj 2013 10:05

Projektni tim Beogradskog centra za ljudska prava je tokom trajanja projekta „Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava“ (projekat podržao USAID kroz Institut za održive zajednice) pratio postupanje organa javne v

12 Maj 2013 10:01

Projektni tim Beogradskog centra za ljudska prava je tokom trajanja projekta „Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava“ (projekat podržao USAID kroz Institut za održive zajednice) pratio postupanje organa javne v

12 Maj 2013 09:53

Liga za Dekadu Roma u Srbiji organizovala je 4 i 5. marta, VI Godišnju Konferenciju u Soko Banji. Prijavu za učešće na Konferenciji uputilo je više od 400 romskih aktivista i organizacija no zbog ograničenih prostornih i finansijskih kapaciteta, na sku

12 Maj 2013 09:49

Stažistkinje i stažisti „Programa stažiranja za mlade – pripadnike/ce nacionalnih manjina u državnim institucijama  Republike Srbije“, su pristvovali i uzeli učešće u direktnom razgovoru sa narodnim poslanicima, u okviru TV emisije „Reč na Reč“ koja je

Pages