Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI) na 72. plenarnom sastanku usvojila izveštaj o Srbiji

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) usvojila je izveštaj o Srbiji 22. marta 2017.  na 72. plenarnom sastanku, a koji je javnosti objavljen 16. maja 2017. godine. Sastavni deo izveštaja su i komentari države na izveštaj koji su dostavljeni EKRI-ju tokom konsultativnog procesa.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI) u okviru petog ciklusa monitoringa Srbije obavila je dijalog sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji, nezavisnim državnim organima i organizacijama civilnog društva u periodu od 26-30. septembra 2016. godine. Konsultativni proces dijaloga koordinirala je Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Nadležni državni organi su u svojim komentarima tokom procesa poverljivog dijaloga ukazali da smatraju da izveštaj u celosti treba da odražava stavove svih relevantnih aktera koji su bili uključeni u proces monitoringa, u cilju postizanja objektivnosti zaključaka. U komentarima države je naglašeno da veliki broj visokih državnih zvaničnika, u svojim javnim nastupima poziva na toleranciju, uvažavanje različitosti  i poštovanje ustavnog principa jednakosti. Takođe, u svakoj prilici, ukazuju na neophodnost uzdržavanja od nasilja prema osetljivim društvenim grupama, a naročito prema LGBTI osobama.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) pozdravila je poboljšanje zakonodavstva za borbu protiv mržnje i prakse, regrutovanje mnogih policajaca albanskog porekla, kao i činjenicu da Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije predviđa uvođenje zakona o registrovanim partnerstvima za istopolne osobe.

Osim toga, u izveštaju EKRI je konstatovano da su za najveći broj Roma obezbeđena lična dokumenta. EKRI je ocenila da su učinjeni napori da se poveća upis romske dece u škole i reši na efikasan način izostanak iz škole.

U odnosu na tri prioritetne preporuke iz Četvrtog ciklusa monitoringa, EKRI u svom izveštaju sa zadovoljstvom konstatuje da su dve preporuke u potpunosti primenjene, a odnose se na osnaživanje institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i obezbeđivanje ličnih dokumenata građanima romske nacionalnosti.

U vezi sa preporukom koja se odnosi na intenziviranje obuke koja se pruža pravosuđu o pitanjima rasizma i rasne diskriminacije, vlasti Srbije su obavestile EKRI da je organizovana dalja obuka i da su obrađena dodatna poboljšanja u Akcionom planu za Poglavlje 23. pregovora o pristupanju EU. Međutim, EKRI smatra da ta obuka još nije dovela do nekog primetnog poboljšanja u praksi izricanja kazni za rasistička krivična dela.

U odnosu na svoje stavove EKRI je državi Srbiji uputila 21 preporuku, dok dve preporuke zahtevaju prioritetno sprovođenje i nad njihovom primenom će EKRI izvršiti nadzor u roku od dve godine.

EKRI poziva državu da nastavi napore u oblasti borbe protiv rasizma i netolerancije, smanjenja homofobije, kao i unapređenju položaja osetljivih društvenih grupa.

Finalni izveštaj EKRI o Srbiji

Final report ECRI about Serbia