Komitetu za prava osoba sa invaliditetom dostavljen Izveštaj o primeni preporuka 34 i 54 u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 11. maja 2017. godine državni izveštaj o primeni preporuka 34 i 54 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, navodi se u saopštenju direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzane Paunović. U izradi izveštaja učestvovala su resorna ministarstva nadležna za oblast pravosuđa, rada, zapošljavanja, socijalnih pitanja  i zdravlja, kao i Nacionalna služba za zapošljavanje.

U odnosu na primenu preporuke 34 u izveštaju su navedeni propisi i mere kojima se reguliše oblast primene medicinskih mera nad pacijentima, uključujući i osobe sa invaliditetom, posebne okolnosti za primenu hitnih mera bez saglasnosti, prava  na zaštitu pacijenata, mehanizmima žalbi od strane štićenika na rad staratelja i organa starateljstva.

U odnosu na primenu preporuke 54, Paunović ukazuje da je u 2016. godini prema podacima Nacionalne službe za zapošljavnje zaposleno je 19,3% više osoba sa invaliditetom u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 5.860 sa invaliditetom, od čega  su 40,37% žene, a petostruko više u odnosu na 2009. godinu.

U 2016. godini izvršena je procena efekata i uticaja sprovođenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.Tokom implementacije Zakona došlo je do povećanog uključivanja osoba sa invaliditetom u mere aktivne politike zapošljavanja, povećano je njihovo zapošljavanje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i ukupno, povećan je broj novosnovanih preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao posebnih oblika zapošljavanja, razvijeni su programi obuka i povećan broj nosilaca poslova profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, razvijeni su posebni paketi mera za osobe sa invaliditetom počev od 2015. godine.

U izveštaju se navodi da su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji je osnivač Republika Srbija ili posluju sa većinskim državnim kapitalom izuzeta su iz primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, čime je omogućena puna primena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom odnosno zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez ograničenja.

U 2016. godini u mere profesionalne reahabilitacije uključeno je 8.219 osoba sa invaliditetom, odnosno za 68% više nego u 2009. godini.  

Trenutno je registrovano ukupno 46 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad, koja zapošljavaju 1. 750 osoba, od kojih su 1. 177 osobe sa invaliditetom

Komitetu je u izveštaju ukazano da Zakon o radu zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, između ostalog i s obzirom na njihovu invalidnost. Zakonom o radu, predviđena je zaštita osoba sa invaliditetom u smislu da je poslodavac dužan da obezbedi obavljanje poslova prema radnoj sposobnosti, u skladu sa Zakonom.

Takođe, u izveštaju države se objašnjava da nema zakonskih smetnji da osobe sa invaliditetom budu članovi sindikata koji je osnovan u skladu sa Zakonom. Svakom sindikatu koji ispunjava zakonom propisane uslove za reprezentativnost može se utvrdititi reprezentativnost u skladu sa Zakonom.

Delegacija Republike Srbije koju je predvodila dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava predstavila je od 5-6. aprila 2016. godine Komitetu za prava osoba sa invaliditetom u Ženevi Inicijalni izveštaj o primeni konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Nakon predstavljana izveštaja Komitet za prava osoba sa invaliditetom usvojio je Zaključna zapažanja i državi uputio 32 preporuke za realizaciju.

Izveštaj o primeni preporuka 34 i 54 u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom možete preuzeti na linku: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/155