Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma za period 2012-2014.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava koordinira izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period 2012-2014. godina. Nacrt Akcionog plana izrađen je u proteklom periodu, a polazne osnove za njegovu izradu su bile Strategija za unapređivanje položaja Roma, AP za period 2009-2011. godina, radna verzija Izveštaja nadležnih organa o sprovođenju Strategije u periodu 2009-2011. godina, Okvir EU za izradu nacionalnih strategija za integraciju Roma, Smernice EK za izradu nacionalnih strategija i AP, Mišljenje EK o zahtevu Srbije za članstvo u EU i Analitički izveštaj, preporuke ugovornih tela UN i monitoring tela SE, kao i drugi dokumenti relevantni za svaku od 13 oblasti koje Strategija i AP obuhvataju.

Uzimajući u obzir da nacrt AP za period 2012-2014. godina nije usvojen u proteklom periodu, odnosno da je 26. jula 2012. godine usvojen novi Zakon o ministarstvima, Kancelarija za ljudska i manjinska prava je organizovala proces revizije nacrta Akcionog plana za period 2012-2014. i sa aspekta nadležnosti pojedinačnih ministarstava, organa i organizacija državne uprave, kao i sa aspekta planiranih finansijskih sredstava za realizaciju pojedinačnih aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Finalni konsultativni sastanak održan je 15. marta, sa više od 50 predstavnika ministarstava, državnih institucija, međunarodnih organizacija i udruženja građana.Ukupno 178 komentara na Akcioni plan pristiglo je sa konsultativnog sastanka, ne uključujući naknadne komentare koji su poslali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, UNICEF i četiri udruženja građana (Centar za prava manjina, Praksis, JAZAS i Novosadski humanitarni centar). Na osnovu komentara, koji su bili veoma konstruktivni i sadržali konkretne predloge za unapređenje Akcionog plana,ministarstva i državne institucije zadužene za svih 13 oblasti AP revidirali su i unapredili tekst Akcionog plana.

Nacrt Akcionog plana poslat je 14. maja 2013. godine na mišljenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu finansija i privrede, Ministarstvu pravde i državne uprave, Ministarstvu kulture i informisanja, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju.