IPA 2011 – Implementacija antidiskriminacionih politika

Radionica za predavače, sudije i tužioce o novom zakonodavstvu o zločinu iz mržnje

Primena i tumačenje novouvedenog krivičnopravnog instituta zločin iz mržnje tema je dvodnevne obuke sudija i tužilaca koja je juče, 22. maja 2013. godine, počela na Pravosudnoj akademiji. Skup su otvorili dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Luka Bjankoni ispred Delegacije EU i Đanfranko D’Eramo, vođa tima IPA 2011 projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“ u okviru koga se ova obuka održava.

Cilj obuke je da se polaznici, predavači Pravosudne akademije, osposobe za sprovođenje stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za primenu instituta zločin iz mržnje.

Budući da su učestala krivična dela motivisana mržnjom, netrpeljivošću ili predrasudama prema pojedincima koji pripadaju određenim manjinskim zajednicama, Narodna skupština Srbije je krajem 2013. godine uvela institut zločin iz mržnje u krivično zakonodavstvo. Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika je u članu 54a predviđeno da se okolnost da je krivično delo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, ceni kao otežavajuća okolnost pri odmeravanju kazne učiniocu krivičnog dela.