Međunarodni dan suzbijanja rasne diskriminacije

21. marta 1960. godine policija je u Šaprvilu, u Južnoafričkoj Republici, otvorila vatru i ubila 69 osoba koje su učestvovale na mirnim demonstracijama protiv zakona o aparthejdu. Šest godina kasnije Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 21. mart proglasila Međunarodnim danom suzbijanja rasne diskriminacije i pozvala države da povećaju napore u cilju eliminisanja rasizma. U međuvremenu, režim aparthejda u Južnoafričkoj Republici je razgrađen, a izgrađen je međunarodnopravni okvir za borbu protiv rasizma na čelu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih vidova rasne diskriminacije. Konvenciju su ratifikovale skoro sve države sveta. Uprkos tome, milioni širom sveta suočavaju se svakodnevno sa raznim oblicima diskriminacija po osnovu boje kože i etničke pripadnosti.

Rasna diskriminacija može imati različite vidove, od negiranja prava pojedinaca na ravnopravno postupanje, do podsticanja etničke mržnje koja može da dovede do genocida. Sve ovo se negativno odražava kako na kvalitet života građana i građanki, tako i na život zajednice. Stoga su suzbijanje i sprečavanje rasne diskriminacije prioriteti država i međunarodne zajednice. Zabrana rasne diskriminacije je u srži ključnih međunarodnih instrumentata ljudskih prava. Konvencija o eliminaciji svih vidova rasne diskriminacije obavezuje države da preduzimaju sve neophodne mere radi suzbijanja diskriminacije u javnoj i privatnoj sferi. Poštovanje načela ravnopravnosti takođe zahteva da države usvajaju i primenjuju posebne mere za eliminisanje uslova koji uzrokuju ili podstiču rasnu diskriminaciju.

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o eliminaciji svih vidova rasne diskriminacije. Naredni periodični izveštaj o sprovođenju ove Konvencije predaće se Komitetu UN za eliminaciju rasne diskriminacije početkom 2014. godine.