Napredak Srbije u oblasti ljudskih prava

U Ženevi završen Drugi ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Srbiji u periodu od 2008. do 2012. godine. Članovi delegacije Srbije su učestvovali u trosatnom interaktivnom dijalogu sa Savetom za ljudska prava UN. Članovima delegacije pitanja su postavljena od strane 69 zemalja. Konstatovano je da je Srbija napravila konkretne korake u protekle 4 godine na zaštiti i promociji ljudskih prava na svim nivoima. Savet za ljudska prava je pozdravio donošenje velikog broja zakona, strategija, protokola kojima je unapređena međusektorska saradnja ali i nastavak rada na izgradnji institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Posebno su pohvaljeni razultati postignuti na unapređenju prava dece, rodne ravnopravnosti, socijalne integracije osoba sa invaliditetom. Istaknut je napredak Srbije i u oblasti unapređenja prava nacionalnih manjina, obrazovanja, statusa pravno nevidljivih lica, izbeglica i interno raseljenih lica, kao i zaštiti žrtava trgovine ljudima.

Savet za ljudska prava je Srbiji dao preporuke koje treba da ispuni do Trećeg ciklusa univerzalnog periodičnog pregleda koji će se odvijati 2016. godine. Preporuke se odnose na jačanje primene donetih zakona, socijalne kohezije i veću promociju tolerancije i jednakosti za sve marginalizovane grupe u ostvarivanju njihovih ljudskih prava.