Paunović čestitala Svetski dan Roma

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović čestitala je svim pripadnicima romske nacionalne manjine 8. april, Svetski dan Roma, ističući da je prethodnu godinu obeležio kontinuitet u realizaciji aktivnosti u oblasti inkluzije Roma i Romkinja kako na nacionalnom, tako i na nivou jedinica lokalne samouprave gde žive pripadnici romske nacionalne manjine.

- U realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom Vlade za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja rade resorna ministarstva, gradovi i opštine, i organizacije civilnog društva, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, kao i predstavnici romske zajednice, navela je Paunović.

Za realizaciju ovog dvogodišnjeg plana do 2018. godine obezbeđeno je 6.722.481 €, i to iz buxeta RS 70%, a iz donatorskih i drugih sredstava EU obezbeđuje se 30%, precizirala je Paunović.

Uspostavljanjem institucionalnog mehanizma na nivou Vlade za praćenje mera i aktivnosti  u oblasti inkluzije Roma govori u prilog koliki značaj Vlada Srbije posvećuje ovom pitanju.

Imajući u vidu da su jedinice lokalne samouprave prepoznate Strategijom kao ključni nosioci najvećeg broja aktivnosti u oblasti inkluzije Roma, obezbeđena su sredstva u okviru IPA programa da se lokalnim samouprava obezbedi podrška u pogledu jačanja institucionalnih kapaciteta, kao i dodatna podrška za izradu lokalnih akcionih planova u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, izrada projektne dokumentacije u cilju infrastrukturnih poboljšanja uslova života, kao i podrška civilnom sektoru.

U okviru programa IPA 2014, prediviđena je podrška za proširenje angažovanja mobilnih timova za inkluziju Roma u još 20 jedinica lokalne samouprave, čime će na  svojevrstan način biti zaokuržena podrška lokalnim mehanizmima za inkluziju Roma u 70 jedinica lokalne samouprave.

Takođe, za rešavanje najsloženijih stambenih i infrastrukturnih pitanja u romskim naseljima u junu 2017. godine, započeta je realizacija najvećeg infrastrukturnog EU projekta, koji ima za cilj unapređenja uslova života Roma u podstandardnim naseljima u 13 gradova i opština u Srbiji.

Prema rečima Paunović, aktivnosti koje država preduzima u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja doprinose i ispunjenju obaveza preuzetih Akcionim planom za poglavlje 23 u pristupanju Srbije Evropskoj uniji, a veliki doprinos učinjen je i na ispunjavanju Operativnih zaključaka seminara koji zajednički organizuju Vlada Republike Srbije i Evropska unija.

Paunović je podsetila da je prošle godine Komitet za ukidanje rasne diksriminacije UN pred kojim je delegacija Srbije predstavila periodični izveštaj pohvalio napore koje naša država sprovodi u cilju unapređenja položaja svih nacionalnih manjina, uključujući i najosetljiviju romsku nacionalnu manjinu.

U okviru Univerzalnog periodičnog pregleda koji je  naša država prošla početkom ove godine pred najvažnijem telom UN u oblasti ljudskih prava Srbija je prihvatila sve preporuke država članica UN u oblasti inkluzije Roma.