Paunović: Kontinuirano se sprovode obaveze UN upućene Srbiji

Novi Sad, 24/25. jun  2019. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović i predsednica Saveta Vlade za praćenje UN preporuka otvorila je danas u Novom Sadu dvodnevnu radionicu “Unapređenje plana za praćenje preporuka kroz definisanje indikatora za preporuke mehanizama UN". Radionica se organizuje u cilju unapređenja znanja državnih službenika u resorima Vlade zaduženim za sprovođenje preporuka UN mehanizama za ljudska prava.

Direktorka Kancelarije je ukazala da je sistematičnost u praćenju preporuka mehanizama UN za ljudska prava uvedena kroz rad Vladinog Saveta za praćenje  preporuka UN za ljudska prava.

Paunović je podsetila da je Savet izradio plan ispunjavanja svih preporuka upućenih Srbiji, sa statusom, ciljem, rokovima, i organima nadležnim za implementaciju svake pojedinačne preporuke. 

Kako je najavila, u toku je izrada kompleksne elektronske baze za praćenje preporuka i indikatora, koja će omogućiti svim resorima da kontinuirano izveštavaju o sprovođenju preporuka. Baza će doprineti efikasnijem praćenju i održavanju kontunuiteta u praćenju primene preporuka u resorima koji imaju članove u Savetu, ocenila je Paunović.

Paunović ističe da su upravo ove radionice, kojima se jačaju kapaciteti kontakt osoba, važne da bi se unapredio sistem praćenja preporuka i izveštavanja ka mehanizmima Ujedinjenih nacija.

- Kroz ovakve radionice želimo još više da unapredimo proces praćenja primene preporuka kroz uvođenje indikatora u plan. Da bi mogli na pravi način da stvorimo uvid u stepen ostvarenosti svake preporuke i pratimo promene potrebni su  merljivi indikatori. Korišćenje odgovarajućih indikatora u oblasti ljudskih prava predstavlja način da se pomogne državi pri izradi procena sopstvenog napretka postignutog u osiguravanju uživanja ljudskih prava, navela je Paunović.

U proces praćenja preporuka aktivno su uključene organizacije civilnog društva i nastojaćemo da se u većoj meri uključe lokalne samouprave, i u tom pravcu ćemo nastaviti da radimo, istakla je Paunović.

Radionicu je organizovao Vladin Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava uz podršku Tima UN za ljudska prava u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji i Unicefa.

Radionici su, pored kontakt osoba i zamenika kontakt osoba u Savetu, prisustvovali i organizacije civilnog društva koje aktivno učestvuju u radu Saveta i koje su potpisnice Memoranduma o saradnji sa Savetom.