Paunović: Savet posvećeno radi na praćenju sprovođenja obaveza prema UN

Beograd, 1. april 2019. godine - Otvarajući osmu sednicu Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava, predsednica Saveta Suzana Paunović je istakla da Savet u punom kapacitetu nastavlja da kontinuirano prati sprovođenje obaveza koje je naša država preuzela u oblasti zaštite i unapređenja stanja ljudskih prava prema UN.

Članovi Saveta su u prisustvu predstavnika Parlamenta, nezavisnih državnih organa, udruženja građana i međunarodnih organizacija razmatrali sprovedene aktivnosti od poslednje sednice Saveta, kao i obaveze koje treba sprovesti u narednom periodu kada je u pitanju sprovođenje preporuka Ujedinjenih nacija.

Paunović je obavestila članove Saveta i prisutne da je naša država u decembru prošle godine izvestila Komitet za eliminisanje rasne diskriminacije o jednogodišnjoj primeni preporuka u oblasti kažnjavanja za zločine iz mržnje prema rasi.

Ona je navela i da je naša država Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena 28. februara ove godine predstavila Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. U dijalogu sa delegacijom Republike Srbije učestvovalo je 23 eksperta Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena.

Komitet je u svojim zaključnim zapažanjima upućenim Srbiji konstatovao da je naša zemlja pokazala posvećenost pitanjima unapređenja rodne ravnopravnosti kroz oblast jačanja institucionalnih mehanizama i normativnog okvira u cilju unapređenja položaja žena.

Paunović je upoznala članove Saveta sa predstojećim obavezama naše države na sprovođenju 28 preporuka koje je Komitet dao u svojim zaključnim zapažanjima. Ona je naglasila da je bitno da se prvenstveno dogovori podela odgovornosti po institucijama koje su zadužene za sprovođenje preporuka. Nakon toga, ukazala je da je potrebno da se sa organizacijama civilnog društva uspostavi konsenzus o načinu merenja napretka u sprovođenju preporuka, kao i povezivanja svih preporuka sa Ciljevima održivog razvoja sadržanih u Agendi 2030 UN-a.

Paunović je najavila prisutnima da u maju mesecu naša država treba da podnese periodične izveštaje ugovornim telima UN-a o sprovođenju Konvencije protiv torture i primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Ona je navela da su u cilju kvalitetnije izrade izveštaja, još prošle godine formirane Radne grupe, sastavljene od predstavnika resora zaduženih za sprovođenje obaveza dogovorenih navedenim međunarodnim ugovorima.

Predsedavajuća Saveta je, takođe, predstavila redosled koraka u cilju ažuriranja Zajedničkog osnovnog dokumenta Republike Srbije, radi dostavljanja Ujedinjenim nacijama.

Posebna pažnja na sednici Saveta posvećena je predstavljanju aktivnosti na izradi indikatora u cilju olakšavanja praćenja preporuka UN-a usmerenih na prava deteta, a koje se realizuju kroz projekat Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Centra za prava deteta uz podršku UNICEF-a.

Ines Cerović, ispred Centra za prava deteta je obavestila članove Saveta da je od prethodne sednice održano 10 sastanaka i radionica u kojima je učestvovalo preko 35 organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima i pravima deteta, a u rad na indikatorima takođe su uključena i deca. Kao rezultat, razvijena je matrica indikatora, oko koje su se predstavnici civilnog društva usaglasili. Predstoji nam dalji zajednički rad, OCD i resora, kao i dalje aktivnosti u pogledu razvijanja onlajn platforme, o kojima je govorila Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta.

Jačanje saradnje sa civilnim društvom u oblasti praćenja primene preporuka ugovornih tela UN za ljudska prava kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji sa još dve organizacije civilnog društva - Udruženjem osoba sa invaliditetom Beograd i Udruženjem građanki FemPlac. Ovim je ozvaničena saradnja Saveta sa ukupno n 14 organizacija civilnog društva.