Paunović: Srbija posvećena borbi protiv diskriminacije žena

Ženeva, 28. februar 2019. godine - Delegacija Republike Srbije, koju predvodi  Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava predstavila je danas u Palati nacija u Ženevi Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

U dijalogu sa delegacijom Srbije, koju čine predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti učestvovalo je 23 eksperata CEDAW Komiteta. Eksperti su svoja pitanja i stavove u vezi sa položajem žena iznosili na osnovu razmatranja kako državnog, tako i izveštaja organizacija civilnog društva i Zaštitnika građana.

Paunović je ukazala da je u periodu između dva ciklusa izveštavanja, od 2013. godine do danas,Srbija postigla značajne rezultate kada je u pitanju unapređenje položaja žena. U potpunosti je ispunjeno 71 odsto preporuka Komiteta CEDAW, a radi se intenzivno na sprovođenju preostalih preporuka.

Šef delegacije Srbije zatražila je da UNMIK dostavi dodatne informacije o primeni ove Konvencije na Kosovu i Metohiji, gde su pripadnici nealbanskih zajednica suočeni sa brojnim problemima i izazovima na polju poštovanja ljudskih i manjinskih prava. 

Paunović je posebnu pažnju skrenula  da od uvođenja taksi Prištine od 100 odsto, nealbansko stanovništvo koje živi na Kosovu i Metohiji svaki novi dan dočekuje u strahu za svoj život i zdravlje. Posebno su ugrožena prava žena, dece i osoba sa invaliditetom, upozorila je Paunović.

Delegacija Srbije je navela da je uvođenjem rodno odgovornog buxetiranja kroz izmene i dopune Zakona o buxetskom sistemu napravljen iskorak u odnosu na mnoge evropske države. Rodno osetljivi indikatori u programski buxet ugrađeni su u 59 opština.

Takođe, Srbija je prva zemlja van Evropske unije koja od 2016. godine koristi Indeks rodne ravnopravnosti. Sa indeksom od 55,8 poena, u odnosu na države članice EU, Srbija je rangirana na 22 mestu.

U Narodnoj skuštini žene čine 37,6 odsto od ukupnog broja narodnih poslanika, a sličan procenat je i u skupštinama jedinica lokalnih samouprava.

Paunović je navela da je Srbija pokrenula čitav niz aktivnosti usmerenih na otvaranje novih radnih mesta. U mere aktivne politike zapošljavanja uključeno je više od 55.000 žena. Nastavljamo i sa daljom reformom obrazovnog sistema, kao i sa reformom sistema socijalnih davanja, u cilju boljeg i pravednijeg usmeravanja izdvajanja iz buxeta.

U oblasti borbe protiv nasilja nad ženama, delegacija Srbije je navela da je za 19 meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici razmotreno više od 76.000 slučajeva prijave nasilja, da je izrečeno više od 40.000 hitnih mera, od koji je mera privremenog udaljenja počinioca iz stana izrečena je u više od 12.000 slučajeva, a  privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj izrečena preko 28.000 puta. Sud je hitnu meru produžio u više od 24.000 slučajeva.

Republika Srbija će u narednom periodu nastaviti da ulaže napore na podizanju svesti žena i muškaraca i jačanju kapaciteta žena, kao i zaposlenih u javnim institucijama u cilju postizanja nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju žena, istakla je Suzana Paunović.