Prava deteta u vrhu prioriteta Vlade Republike Srbije

Beograd, 20. novembar 2018. godine - „Vlada Srbije utvrdila je jasne prioritete na kojima će u narednom periodu još intenzivnije raditi kada je u pitanju zaštita dece” izjavila je povodom Svetskog dana deteta Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U prethodnom periodu usvojen je veliki broj novih zakona i strategija kojima se  prava deteta unapređuju u oblasti sprečavanja nasilja, unapređenju obrazovanja, zdravstvene zaštite, sprečavanja diskriminacije, rešavanja statusnih pitanja, pre svega dece Roma, migranata, izbeglica i interno raseljenih lica.

U Nacrt Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja do 2022. godine ugrađene su preporuke UN, a u narednom periodu očekuje se i usvajanje Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta.

Paunović je podsetila da je Srbija već 28 godina članica Konvencije o pravima deteta, kao najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti prava deteta. Konvencija nas obavezuje na poštovanje preuzetih obaveza i kontinuiran rad na zaštiti i unapređenju prava najmlađe populacije. Obavezuje sve nas, državne institucije i organe, organizacije civilnog društva, nezavisna tela, lokalne samouprave, ali i porodice i svakog pojedinca.

Naša država je Komitetu za prava deteta, kao nadzornom mehanizmu Ujedinjenih nacija koji prati primenu Konvencije u zamljama članicama, do sada podnela tri državna izveštaja.

Srbija je u januaru prethodne godine od Komiteta za prava deteta dobila 41 preporuku za dalje unapređenje položaja dece.

Vlada je uspostavila sistemsko rešenje za praćenje sprovođenja svih preporuka koje koje smo dobili od Ujedinjenih nacija. Ove preporuke smo ugradili u Plan preporuka, koji sadrži relevantne institucije zadužene za njihovo sprovođenje i rokove. U saradnji sa Centrom za prava deteta i organizacijama civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja dece radimo na razvijanju indikatora kako bi mogli realno da merimo napredak u ispunjavanju preporuka do narednog izveštaja.

U čitavom procesu izveštavanja o primeni Konvencije deca su imala aktivnu ulogu. NJihovi stavovi i mišljenja o stepenu ostvarivanja njihovih prava u svakodnevnom životu, deo su ovih izveštaja.

Vlada Srbije nastoji da obezbedi da osnovni principi Konvencije o pravima deteta i preporuke UN-a budu ugrađene u sve politike na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju punog ostvarivanja prava dece.

Svetski dan deteta ustanovljen je od strane Generalne skupštine UN 1954. godine, sa ciljem skretanja pažnje javnosti  na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju.