Pripremni sastanak delegacije Srbije za CEDAW

Beograd, 25. decembar 2018. godine - Republika Srbija preduzela je sve neophodne mere kako bi adekvatno primenila preporuke CEDAW Komiteta, istakla je Suzana Paunović danas u Palati „Srbija“ na prvom pripremnom sastanku državne delegacije koja će ovom komitetu predstaviti periodični izveštaj.

Ona dodaje da je u našoj državi uspostavljen institucionalni i strateški okvir za unapređenje položaja žena. Međutim, kako navodi Paunović, iako su žene i muškarci u Srbiji u pravnom smislu ravnopravni u svim oblastima javnog i privatnog života, svesni smo da su žene izložene diskriminaciji, posebno žene iz višestruko marginalizovanih grupa“. Nesklad u oblasti prevencije i zaštite od diskriminacije u Srbiji između normativno-pravne i faktičke situacije bitno pogađa žene, i to su pitanja na kojima će Vlada Srbije intenzivno raditi u budućnosti.

Delegacija Republike Srbije, u kojoj žene čine većinu članova, a obuhvata sve tri grane vlasti, izvršnu, zakonodavnu i sudsku. predstaviće 28. februara 2019. godine u Ženevi Četvrti izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Paunović je podsetila da naša država primenjuje Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena već 37 godina, kao i da redovno podnosi izveštaje CEDAW Komitetu.

Četvrti izveštaj, kojim je obuhvaćen period od 2013. do 2017. godine, Vlada Srbije usvojila u julu mesecu 2017. godine, nakon čega je isti prosleđen nadležnom Komitetu UN. U okviru procesa pripreme za predstavljanje izveštaja, naša država je od CEDAW Komiteta dobila listu dodatnih pitanja, na koju je odgovore Vlada Srbije  dostavila 8. novembra 2018. godine.

Plan preporuka UN koji vodi Savet Vlade za praćenje UN preporuka umnogome je doprineo izradi ovog periodičnog izveštaja. Zahvaljujući sistemskom praćenju preporuka sada jasno možemo da utvrdimo prioritete u radu, ali i da znamo zašto se određene preporuke ne sprovode blagovremeno ili gde je potrebno jačati kapacitete, ukazala je Paunović.

Veliki broj alternativnih izveštaja koji su dostavljeni CEDAW Komitetu od strane organizacija civilnog društva, kao i izveštaj Zaštitnika građana govori o posvećenosti celog društva pitanjima unapređenja položaja žena, ocenila je Paunović.

Zadatak Vlade Republike Srbije, ali i svih drugih aktera na republičkom i lokalnom nivou je da rade da se društvena, ekonomska i politička prava žena kontinuirano unapređuju.