Radionica o rodno odgovornom buxetiranju

Beograd, 27. novembar - Kancelarija za ljudska i manjinska prava uz podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji organizovala je radionicu u cilju jačanja kapaciteta zaposlenih za primenu rodno odgovornog buxetiranja u okviru politika i mera definisanih na nivou Kancelarije, sa namerom da postupak planiranja, izveštavanja i izvršenja buxeta bude još kvalitetniji i efikasniji.

Ostvarivanje rodne ravnopravnosti jedan je od ključnih ciljeva iz Agende 2030 za održivi razvoj. Kako bi se unapredila rodna ravnopravnost i otklonile rodno zasnovane nejednakosti koje postoje u društvu, neophodno je da buxetska sredstva, na svim nivoima, budu raspoređena tako da se njima postigne najbolji mogući rezultat za najveći broj građana.

Podsećamo da je u Planu za praćenje primene preporuka UN, Kancelarija mapirala preporuke koje sadrže rodnu komponentu sa ciljem da se u narednom periodu, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, izrade indikatori koji će omogućiti da se na adekvatan način meri uticaj na promenu, odnosno unapređenje rodne ravnopravnosti. 

Vlada Republike Srbije je posvećenost rodnoj ravnopravnosti i unapređenju žena potvrdila unapređenjem zakonodavnog i strateškog okvira u ovoj oblasti, kao i usvajanjem Indeksa rodne ravnopravnosti. Uvođenjem rodno odgovornog buxetiranja u buxetski sistem Srbije naša država je napravila iskorak u odnosu na države u Evropi.