Srbija primer dobre prakse u regionu za praćenje UN preporuka

Beograd, 19. novembar 2018. -  Sva ugovorna tela Ujedinjenih nacija pozitivno su ocenila sistemski uređen način na koji Srbija prati primenu preporuka koje Ujedinjene nacije upućuju našoj državi, istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i predsednica Saveta Vlade za praćenje UN preporuka na danas održanoj regionalnoj konferenciji „Prakse u izveštavanju prema ugovornim telima Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i praćenje primene preporuka”.

Vlada Srbije inicirala je dijalog sa zemljama iz regiona u cilju razmene dobrih praksi i budućim koracima u procesu primene dobijenih preporuka od ugovornih tela UN-a.

Konferenciji su, pored članova Saveta Vlade Srbije za praćenje UN preporuka, predstavnika parlamenta, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva  učestvovali i predstavnici iz 4 zemlje regiona: Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Makedonija.

Imajući u vidu važnost sistemskog praćenja preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava, kao i izazove sa kojima se države na ovom polju suočavaju, smatram da razmena dobrih iskustava i praksi može unaprediti ukupne prilike na polju ljudskih prava u svim zemljama koje su učestvovale na ovoj konferenciji, navela je Paunović.

Paunović je ukazala da je Srbija članica osam od devet međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i da redovno podnosi izveštaje ugovornim  telima UN-a. Do sada je naša država predstavila 16 puta izveštaje pred ugovornim telima za ljudska prava i prošla tri ciklusa UPR-a.

U cilju ispunjavanja preporuka za uspostavljanje efikasnog mehanizma za praćenje preporuka UN datih državama članicama u Drugom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda, Vlada Srbije je 19. decembra 2014. godine obrazovala Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Vlada Srbije je uložila velike napore da bi ovaj mehanizam bio uspostavljen, kao i da ga učini operativnim i efikasnim. Razmenjivali smo iskustva sa državama u cilju unapređenja procesa izveštavanja,  Finskom, Austrijom i Belgijom.

Savet je umnogome olakšao izveštavanje ugovornim telima UN-a, kao i saradnju među relevantnim insitucijama zaduženim za praćenje preporuka, tako i saradnju sa UN-om.

U prethodnom periodu Savet je radio na podizanju kapaciteta članova Saveta, ali i uvođenju kontakt osoba kao dodatnog održivog mehanizma za postizanje kontinuiteta u praćenju i sprovođenju preporuka.

Savet je razvio Plan za praćenje preporuka UN. Po prvi put na jednom mestu imamo sveobuhvatan pregled svih preporuka koje UN daje Srbiji. Pored toga, Plan sadrži  preduzete aktivnosti na ispunjavanju preporuka, nadležene institucije koje učestvuju u ispunjavanju preporuka, rok za realizaciju, indikator uspešnosti, primedbe organizacija civilnog društva koje su mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava dostavljale alternativne izveštaje (shadow reports) i drugih relevantnih aktera. Savet na ovaj način trenutno prati 388 preporuka ugovornih tela UN, uključujući i preporuke iz trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda.

Od samog osnivanja rad ovog Saveta je otvoren za dijalog sa organizacijama civilnog društva i zalaže se za izgradnju efikasnog modaliteta za njihovo uključivanje u sve  aktivnosti koje sprovodi, istakla je Paunović.

U cilju efikasnijeg praćenja sprovođenja preporuka, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Tima za ljudska prava UN u Srbiji, kreirana je i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava koja broji 16 organizacija civilnog društva, navela je Paunović. Ova Platforma treba da doprinese boljem sagledavanju i sprovođenju obaveza koje je Srbija preuzela ratifikacijom konvencija UN i da uvid u podatke na lokalnom nivou.

U narednom periodu predstoji nam zajednički rad na razvijanju odgovarajućih indikatora u oblasti ljudskih prava koji treba da omoguće da se postigne objektivna procena sopstvenog napretka postignutog u osiguravanju uživanja ljudskih prava, i njihovo povezivanje sa Ciljevima održivog razvoja, zaključila je Paunović.

Dvodnevna konferencija organizuje se danas i sutra u Beogradu u partnerstvu Vlade Republike Srbije, Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji i Misije OEBS u Srbiji.