Suzana Paunović za Bilten "Minority News"

Minority News

Kancelarija za ljudska i manjinska prava uspostavila je dobru saradnju sa svim nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ta saradnja je konstruktivna i na obostrano zadovoljstvo, i nacionalnih saveta i Kancelarije, odvija se kontinuirano. Ostvarivanje partnerskog odnosa nacionalnih saveta, Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava i resornih državnih organa trebalo bi da doprinese kreiranju i sprovođenju manjinske politike u oblastima u kojima nacionalni saveti ostvaruju samoupravu - obrazovanju, kulturi, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisama.

Uspostavljeni dijalog Kancelarije za ljudska i manjinska prava i nacionalnih saveta je u uzlaznoj liniji, a njegovo suštinsko produbljivanje trebalo bi da u krajnjoj instanci unapredi ostvarivanje prava nacionalnih manjina i omogući ostvarivanje strateškog cilja – integracija nacionalnih manjina u sve sfere društvenog života...

Preuzmite kompletan tekst...