U susret delegaciji Savetodavnog komiteta

U susret delegaciji Savetodavnog komiteta

U sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, delegacija Savetodavnog komiteta, tela koje pomaže Komitetu ministara  Saveta Evrope u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane države ugovornice radi sprovođenja načela utvrđenih u tom međunarodnom ugovoru, najavila je posetu  našoj zemlji u periodu od 27.  do 31. maja  2013. godine.  Tokom  svog boravka, predstavnici Savetodavnog komiteta će obići više gradova i razgovarati  sa predstavnicima  lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa, predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina i nevladinim sektorom, kako bi dobili što potpuniju i objektivniju sliku o ostvarivanju obaveza proisteklih iz Okvirne konvencije.

Programom posete  predviđeno je da se predstavnici Savetodavnog komiteta susretnu 31. maja 2013. godine i sa državnim organima. Imajući u vidu značaj  planiranih susreta,  Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizovala je 21. maja 2013. godine  pripremni sastanak sa predstavnicima ministarstva i kancelarija koje su učestvale u izradi Trećeg periodičnog izveštaja o sprovođenju Okvirne konvencije.  Cilj sastanka bio je dogovor o jedinstvenom nastupu  državnih organa pred delegacijom Savetodavnog komiteta.