Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period do 1. januara 2015.

Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Romaza period do 1. januara 2015. godine

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma na sednici održanoj 10. juna 2013. godine.

Merama, odnosno aktivnostima koje su definisane u Akcionom planu operacionalizuju se preporuke i prioriteti predviđeni Strategijom, koji se odnose na unapređivanje položaja Roma u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja, obezbeđivanja odgovarajućih uslova stanovanja, izdavanja ličnih dokumenata, socijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije, informisanja, kulture, političkog učešća i predstavljanja, položaja interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava koordinirala je izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period do 1. januara 2015. godine. Nacrt Akcionog plana izrađen je u mandatu prethodne Vlade, a polazne osnove za njegovu izradu su bile Strategija za unapređivanje položaja Roma, Akacioni plan za period 2009-2011. godina, radna verzija Izveštaja nadležnih organa o sprovođenju Strategije u periodu 2009-2011. godina, Okvir EU za izradu nacionalnih strategija za integraciju Roma, Smernice EK za izradu nacionalnih strategija i AP, Mišljenje EK o zahtevu Srbije za članstvo u EU i Analitički izveštaj, preporuke ugovornih tela UN i monitoring tela SE, kao i drugi dokumenti relevantni za svaku od 13 oblasti koje Strategija i AP obuhvataju.

Za svaku meru, odnosno aktivnost, definisane su institucije nadležne za njihovo sprovođenje, kao i partneri. Međusobna povezanost oblasti koje pokrivaju Strategija i Akcioni plan zahtevaju koordiniranu aktivnost i saradnju svih institucija kako na nivou Republike Srbije, tako i na nivou autonomnih pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave.
Za većinu mera, odnosno aktivnosti, zbog svoje složenosti, predviđeno je trajanje do 1. Januara 2015. godine, odnosno za period na koji se donosi ovaj Akcioni plan.

Sredstva za realizaciju mera i aktivnosti predviđenih ovim akcionim planom biće obezbeđena iz buxeta Republike Srbije, AP Vojvodine i jedinica lokalnih samouprava, kao i od donatora, privrednih subjekata i međunarodnih organizacija.

Uzimajući u obzir da nacrt AP za period do 1. januara 2015. godine nije usvojen u prvoj polovini 2012. godine, odnosno da je 26. jula 2012. godine usvojen novi Zakon o ministarstvima, Kancelarija za ljudska i manjinska prava je organizovala proces revizije nacrta Akcionog plana za period do 1. januara 2015. godine sa aspekta nadležnosti pojedinačnih ministarstava, organa i organizacija državne uprave, kao i sa aspekta planiranih finansijskih sredstava za realizaciju pojedinačnih aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Finalni konsultativni sastanak održan je 15. marta, sa više od 50 predstavnika ministarstava, državnih institucija, međunarodnih organizacija i udruženja građana. Ukupno 178 komentara na Akcioni plan pristiglo je sa konsultativnog sastanka, uključujući i naknadne pisane komentare koji su poslali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, UNICEF i četiri udruženja građana (Centar za prava manjina, Praksis, JAZAS i Novosadski humanitarni centar). Na osnovu komentara, koji su bili veoma konstruktivni i sadržali konkretne predloge za unapređenje Akcionog plana, ministarstva i državne institucije zadužene za svih 13 oblasti AP revidirali su i unapredili tekst Akcionog plana.

Konačna verzija predloga Akcionog plana bila je poslata 10. maja 2013. ministarstvima, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Komesarijatu za izbeglice i migracije na mišljenje.