Vlada usvojila Treći periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka

Beograd, 9. april 2019. godine - Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. marta 2019. godine usvojila Treći periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava započela je oktobra 2018. godine aktivnosti na izradi pomenutog državnog izveštaja.

Početkom oktobra 2018. godine formirana je Radna grupa za izradu ovog izveštaja u koju su uključeni predstavnici nadležnih državnih resora. Radna grupa je 10. oktobra 2018. godine održala prvi sastanak i utvrdila metodologiju izrade Izveštaja. Nacrt izveštaja je pripremljen i poslat nadležnim resorima na mišljenje 12. februara 2019. godine. Po uspešnom okončanju ovog postupka, Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka je upućen Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka Republika Srbija treba da dostavi UN Komitetu protiv torture do 15. maja 2019. godine.

Komitet protiv torture je do sada razmatrao dva periodična izveštaja o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka i to: Inicijalni, na 41. zasedanju Komiteta, 5. i 6. novembra 2008.godine i Drugi periodični, na 54. zasedanju Komiteta, 29. i 30. aprila 2015. godine.

Konvencija je usvojena i otvorena za potpisivanje, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine UN br. 39/46 od 10. decembra 1984.godine.

Jugoslavija (SFRJ) je Konvenciju ratifikovala 1991.godine („Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori", br. 9/1991) čime je, između ostalog, prihvatila obavezu da Komitetu protiv torture podnosi izveštaje  o preduzetim  merama  i  postignutom napretku u  obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Konvenciji.

S obzirom na promene koje su nastale u oktobru 2000. godine, a imajući u vidu Sukcesorsku izjavu, 12. mart 2001. godine se smatra danom kada je Republika Srbija postala članica Konvencije.

Izveštaj, na srpskom i engleskom jeziku, objavljen je na linku https://bit.ly/2YZTcWK