Zaštita prava svih nacionalnih manjina u Srbiji jedan od prioriteta Vlade

Beograd, 21. februar 2020. godine - Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije predstavila je danas Trinaesti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ističući da je ovaj ciklus izveštavanja otpočeo u julu i trajao do kraja septembra prošle godine.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović navela je da je za skoro četiri godine izveštavanja prikupljeno 1308 priloga nosilaca aktivnosti, sačinjeno i javno predstavljeno 13 izveštaja, i da se ostvareni napredak meri na svaka 3 meseca.  

Za četvorogodišnji period izveštavanja bilo je svega 6 komentara nacionalnih saveta nacionalnih manjina, što govori o posvećenosti Srbije sprovođenju Akcionog plana. Ovi podaci pokazuju i u kolikoj meri je proces bio realan, inkluzivan i transparentan, dodala je Paunović.

Kada je reč o trinaestom izveštaju, Paunović je objasnila da je od 70 nosioca aktivnosti njih 60 dostavilo svoje priloge što čini 86% odziva nosilaca, te da je 37 jedinica lokalne samouprave dostavilo svoje priloge za ovaj izveštaj kao i 9 saveta za međunacionalne odnose.

Paunović je pozvala nacionalne savete i druge nosioce aktivnosti koji ne dostavljaju priloge za izveštaje da tu praksu promene i daju svoj doprinos u realizaciji ovog strateškog dokumenta kako bi se stekla što jasnija slika.

Izrada Četrnaestog izveštaja je u toku i obuhvata period od oktobra do decembra 2019. godine, objasnila je Paunović.

Predstavljanju izveštaja prisustvovali su predstavnici državnih i pokrajinskih organa i institucija, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva, kao i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.