Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Главни документ: 
Међународни пактови

Међународни пакт о грађанским и политичким правима је је  међународни  инструмент о људским правима  легислативног карактера. Његовим одредбама утврђена су инцивидуална и колективна  права,  одређене  мере  за надзор над њиховим поштовањем и  основан Комитет за људска права који настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза. Пакт је усвојен и  отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године, а  ступио је на снагу 23. марта 1976. године  када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању.

СФРЈ је ратификовала Пакт законом од 30. јануара 1971. године („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/1971). Уз Пакт су усвојена и два протокола и то:  Опциони протокол уз Међунаронди пакт о грађанским и политичким правима  који је ступио на снагу 23. марта 1976. године и Други опциони протокол уз Међунаронди пакт о грађанским и политичким правима  који је ступио на снагу 11. јула 1991. године. Савеза Република Југославија је оба протокола ратифковала 2001. године (“Службени лист СРЈ“- Међународни уговори , бр.  4/2001).

zakon_o_ratifikaciji_medjunarodnog_pakta_o_gradjanskim_i_politickim_pravima.doc

zakon_o_potvrdjivanju_fakultativnog_protokola_uz_medjunarodni_pakt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima.doc

zakon_o_potvrdjivanju_drugog_fakultativnog_protokola_uz_medjunarodni_pakt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima.doc

 

Гледишта поводом представке Марије и Драгана Новаковић

Дана 21.октобра 2011.године Комитет за људска права је, у складу са чланом 5.став 4 Опционог протокола уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима усвојио Гледишта поводом представке бр.1556/2007 коју су Марија и Драгана Новаковић поднеле против Републике Србије због повреде члана 6. и 2. Пакта. На основу изнетог чињеничног стања Комитет је закључио да је у конкретном случају дошло до повреде члана 2. став 3. у вези са чланом 6. Међународног пакта о грађанским и политичким правима у односу на оштећеног,  преминулог Зорана Новаковића.

odluka_zoran_novakovic.doc

 

Иницијални извештај о примени Mеђународног пакта о грађанским и политичким правима у СРЈ за период од 1992-2002. године

У складу са чланом 40. Међународног пакта о грађанским и политичким правима државе чланице се обавезују да Комитету за људска права, периодично , на разматрање, подносе   извештаје о законодавним, судским , управним и другим мерама  које су усвојиле ради приемне одредаба Пакта, као и о напретку оствреном у  одређеном временском периоду.

Иницијални извештај Републике Србије о о примени Mеђународног пакта о грађанским и политичким правима у СРЈ за период од 1992-2002. године Комитет за  људска права је  разматрао на 81. заседању 19-20 јула  2004. године у  Женеви. Извештај је  у методолошком и садржајном смислу урађен по узору на Опште смернице Комитета, садржи информације у вези са члановима 1-27 Пакта и  обухвата период од 1992. до 2002. године, и то стање, проблеме и тешкоће у појединим секторима примене Пакта, као и мере, како законодавне, тако и оне у склопу текуће политике у појединим областима, којима се утицало на уочене слабости

incijalni_izvestaj.doc

initial_report.pdf

 

Закључне примедбе Комитета за људска права у вези са Иницијалним извештајем

Комитет за  људска права је на  81. заседању 28. јула  2004. године усвојио  Закључне примедбе  у вези са   Иницијалним извештајем о примени Међуанродног пакта о грађанским и политичким правима у СРЈ  за период од 1992-2002. године (CCPR/CO/81/SEMO). У оквиру тог документа изложени су позитивни аспекти спровођења Пакта у државној заједници, основни разлози за забринутост Комитета, као и  предлози и препоруке Комитета у  вези са  спровођењем  Пакта у  Србији и  Црној Гори.

Комитет за људска права је у овом документу позвао државу да Други периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима достави на разматрање  до 1. августа 2008. године.

zakljucne_primedbe.doc

concluding_observations.doc

 

Други периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима

Други периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима припремљен је, у складу са чланом  40. Пакта, према   Смерницама Комитета за људска права за израду периодичних извештаја, а имајући у виду Опште препроуке Комитета за људска права у вези са релевантним члановима Пакта и Закључне примедбе Комитета за људска права у вези са  применом Иницијалног  извештаја  СЦГ о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима у СРЈ за период 1992-2002.године. Извештај  прати структуру Међународног пакта о грађанским и политичким правима  и садржи инфорамције у вези са члановима 1-27. Пакта које се односе на правну регулативу и праксу  коју Република Србија примењује у остваривању обавеза преузетих приступањем Међународном пакту о грађанским и политичким правима.

drugi_periodicni_izvestaj.doc

second_periodical_report.doc

 

Допуна другог периодичног извештаја

Комитет за људска права је, након прелиминарног разматрања Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима,  у контексту информација прибављених од цивилног сектора и специјализованих агенција Уједињених нација припремио листу додатних питања на основу којих је Република Србија  припремила Допуну Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима  који је Влада Републике Србије усвојила у октобру 2010. године.

Допуна Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима  уз Извештај и друге релевантне информације  представљале су основу за интерактивни дијалог делегације Републике Србије са члановима Комитета за људска права  на 101. заседању Комитета  у марту 2011. године  у  Њујорку

dopuna_drugog_izvestaja.doc

supplement_to_the_second_report.doc

 

Закључне примедбе на Други периодични извештај

Комитет  за људска права је у оквиру 101. заседања на  2796. седници, одржаној 29. марта 2011. године, усвојио Закључна запажања у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима (CCPR/C/SRB/CO/2).

zakljucne_primedbe_na_drugi_izvestaj.doc

concluding_observations_to_second_report.doc

 

Трећи периодични извештај

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима који је израђен у складу са чланом 40. Пакта, Влада је усвојила 4. септембра 2015. године. Извештај је достављен Комитету за људска права.

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_srb.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_eng.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_1_srb.docx

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_1_eng.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_2_srb.docx

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_2_eng.doc

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_3_srb.docx

treci_periodicni_izvestaj_medj_pakt_prilog_3_eng.doc

 

Одговори на додатна питања Комитета за права човека УН у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима

Комитет за права човека УН је након прелиминарног разматрања Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима доставио Републици Србији  листу додатних  питања. Канцеларија за људска и мањинска права је координирала припрему и рад на овом документу  и на основу прилога ресорних министарстава и институција израдила Одговоре на додатна питања Комитета за права човека у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Након усвајања од стране Владе, на седници одржаној 15. децембра 2016. године, Одговори су упућени Комитету за права човека УН и чиниће основу дијалога током представљања Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима – 7. и 8. марта 2017. године, у Женеви, на 119. седници Комитета за права човека УН.

odgovori_na_dodatana_pitanja_komiteta_za_prava_coveka_finalno.doc

odgovori_na_dodatana_pitanja_komiteta_za_prava_coveka_engl_finalno.doc

 

Закључна запажања Комитета за људска права УН у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима

 

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима разматран је на 119. заседању Комитета за људска права УН, које се одржавало у периоду од 6. до 29. марта 2017. године, у Женеви.

Државна делегација Републике Србије, коју је предводила Сузана Пауновић, в.д. директора Канцеларије за људска и мањинска права, представила је пред Комитетом за људска права, 7. и 8. марта 2017. године, Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

Комитет  за људска права је у оквиру 119. заседања, на свом 3364.   састанку, одржаном 23. марта 2017. године,  усвојио Закључна запажања у вези са Трећим периодичним  извештајем о примени Међунароног пакта о грађанским и политичким правима (CCPR/C/SRB/3). Наредни периодични извештај о примени Пакта Република Србија треба да достави до 29. марта 2021. године.

Међутим, важно је истаћи да у року од годину дана наша држава има обавезу да извести Комитет за људска права о спровођењу препорука из Закључних зпажања које се односе на:  Искљученост Рома (став 15), Избеглице и тражиоце азила (став 33) и Слободу изражавања (став 39). 

 

Закључна запажања на Трећи периодични извештај

Concluding observations on the third periodic report of serbia

 

Извештај о примени препорука број 15, 33 и 39 Комитета за људска права из Закључних запажања у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима

 

Извештај о примени препорука број 15, 33 и 39 Комитета за људска права из Закључних запажања у вези са Трећим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Влада је усвојила на седници одржаној 14. јуна 2018. године.

Комитет је по разматању Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, на 119. заседању у марту 2017. године, усвојио Закључна запажања (CCPR/C/SRB/3).

Република Србија подноси овај периодични Извештај у складу са препоруком  број 43. из Закључних запажања Комитета за људска права да у року од годину дана извести Комитет у вези са предузетим мерама у примени препорука датих у ставовима 15 (Искљученост Рома), 33 (Избеглице и тражиоци азила) и 39 (Слобода изражавања).

Извештај је упућен Комитету за људска права УН.
 

Извештај о примени препорука број 15, 33 и 39

Report on the implementation of recommendations no. 15, 33 and 39

Тип:

Сектор:

Област:

Датум ажурирања: 
04. Јул 2018.