Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

Главни документ: 
Међународни пактови

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима је усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године. Пакт је ступио на снагу 3. јануара 1976. године када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању. Пакт је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Његовим одредбама утврђена су инцивидуална и колективна права и одређене мере за надзор над њиховим поштовањем.

СФРЈ је Пакт ратификовала у јулу 1971. године ("Службени лист СФРЈ- Међународни уговори", бр. 7/71) чиме се између осталог, сходно одредбама члана 16, обавезала да надлежном телу УН подноси извештаје о предузетим мерама и постигнутим резултатима у обезбеђивању поштовања права признатих у Пакту. Након промена октобра 2000. године Савезна Република Југославија је 12. марта 2001. године дала сукцесорску изјаву у Уједињеним нацијама која се односила и на поновно приступање Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима.

zakon_o_ratifikaciji_medjunarodnog_pakta_o_ekonomskim_socijalnim_i_kulturnim_pravima.doc

 

Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Комитет за економска, социјална и културна права је  размотрио Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним  правима у СРЈ за период 1992-2002. године (E/1990/5/Add.61), на 33. Заседању,  2-3. маја 2005. године у Женеви. Извештај садржи информације у вези са члановима 1-15 Пакта и  обухвата период од 1992. до 2002. године, и то стање, проблеме и тешкоће у појединим секторима примене Пакта, као и мере, како законодавне, тако и оне у склопу текуће политике у појединим областима, којима се утицало на уочене слабости.

izvestajsr.doc

izvestajeng.doc

 

Одговори на питања Комитета за економска, социјална и културна рпава у вези са Иницијалним извештајем СЦГ о примени Међуанродног пакта о економским, социјалним и културним рпавима у СРЈ за период 1992-2002. године

Пре размтрања Иницијалног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним  правима у СРЈ за период 1992-2002. године Комитет је затражио додатне одговоре  на сет постављених питања. Након што их је Влада усвојила Одговори су у марту 2005. године достављени Комитету за економска, социјална и културна  права.

odgovori.doc

replies.doc

 

Закључне примедбе Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним  правима у СРЈ за период 1992-2002. године

Након размотреног извештаја  Комитет за економска, социјална и културна права је  13. маја 2005. године усвојио Закључне примедбе  у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним  правима у СРЈ за период 1992-2002. године (E/C.12/l/Add.l08). Закључне примедбе садрже препоруке Републици Србији за  унапређење економских, социјалних и културних права.

zakljucnikomentari.doc

concludingcoments.pdf

 

Други периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Република Србија је  на 52. заседању Комитета за економска, социјална и културна права 15. маја 2014. године у Женеви представила Други периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

drugi_periodicni_izvestaj_o_primeni_mpeskp-konacno.pdf

drugiperidociniengleski.pdf

Одговори на додатна питања Комитета за економска, социјална и културна права у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међуанродног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је  након прелиминарног разматрања Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима у контексту информација прибављених од цивилног сектора и специјализованих агенција Уједињених нација припремио листу додатних питања на која је Република Србија  доставила одговоре  почетком маја 2014. године.

odgovori1.doc

responses_final1.doc

 

Закључне примедбе Комитета за економска, социјална и културна права  у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Комитет за економска, социјална и културна права је 23. маја 2013. године у Женеви, након интерактивног дијалога са члановима државне делегације усвојио Закључне примедбе у вези са Другим периодичним извештајем о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима. Закључне примедбе садрже препоруке Републици Србији за унапређење економских, социјалних и културних права у предстојећем периоду( E/C.12/SRB/CO/2).

e_c-12_srb_co_2_17290_e_clean1.doc

e_c-12_srb_co_2_17290_e.doc
 

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима

Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима Влада Републике Србије усвојила је на седници 18. априла 2019. године.

Извештај

Report

Анекс 1

Annex 1

Анекс 2

Annex 2

Тип:

Сектор:

Област: